โปรแกรมบริหารงานห้องสมุด smart library

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เกื้อกูล วงษ์เสรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง บุษยา พรหมแต้มพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว วราภรณ์ ช่วยหวังพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง อรพิน สัจจเสนีย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย คมกริช กล้าหาญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ภูศิตา ตรีสารปวส.
2นางสาว ปทุมทอง คุ้มอินทร์ปวส.

วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร ซึ่งในปัจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีความสามารถศึกษาค้นหาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาโปรแกรมระบบงานห้องสมุดให้เป็นแหล่งวิทยบริการที่ครบสมบูรณ์แบบ ตอบสนองงานด้านต่างๆ ให้กับบรรณรักษ์ได้อย่างครอบคลุม สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้อย่างหลากหลาย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โปรแกรมบริหารงานห้องสมุด สำหรับห้องสมุด มีระบบสมาชิก, ระบบการยืม-คืน ,ระบบการตรวจสอบข้อมูลการยืม-คืน, ระบบการสืบค้นหนังสือหรือสมาชิก ตอบสนองความต้องการให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างครบถ้วน ทำงานได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง
1.ได้โปรแกรมระบบยืม-คืนหนังสือห้องสมุด สำหรับจัดการข้อมูลหนังสือ การสืบค้นข้อมูลหนังสือ
2.การทำงานของระบบหอ้งสมุดมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ