เครื่องล้างเปลือกหอย

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

โครงการเครื่องล้างเปลือกหอยมีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องล้างเปลือกหอย และหาประสิทธิภาพของเครื่องล้างเปลือกหอย กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนแผนกช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 14 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง การวิเคราะห์ความพึงพอใจ พบว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำ สะดวกในการใช้งาน สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ใช้เวลาในการล้างน้อยกว่าการใช้มือล้าง และมีค่าเฉลี่ยคะแนนการใช้งานนี้ สามารถล้างเปลือกหอยได้ เปลือกหอยมีความสะอาดเหมาะต่อการนำไปปรุงเป็นอาหาร ความปลอดภัยในการใช้งาน ขั้นตอนในการใช้งานเครื่องล้างเปลือกหอยและใช้เวลาในการล้างน้อยกว่าการล้างด้วยมือ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องล้างเปลือกหอยสามารถใช้สำหรับล้างเปลือกหอยแครง พบว่าเครื่องล้างเปลือกหอยมีคุณภาพ อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
1. สามารถล้างเปลือกได้รวดเร็ว สะดวก ปลอดภัยและสะอาด
2. เครื่องล้างเปลือกหอยะมีความรวดเร็วกว่าการล้างด้วยมือ 80%
3. สามารถนำเครื่องล้างเปลอกหอยไปประกอบอาชีพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วสุศักดิ์ ชุรินทรอุตสาหกรรม
2นาย ธีรศักดิ์ จิตเนาวรัตน์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปวริศร์ ผงวิเศษรัตน์ปวส.
2นาย ชยณัฏฐ์ ศิริชาติปวส.