เครื่องตรวจจับควันไฟ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วัลลภ ปั้นเพ็งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ตฤณ ปัญญพนต์กุฬพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ธารา ธนามีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย อำนวย สือพัฒธิมาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว ปาริชาต ดอนเมืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พรหมมินทร์ บริบูรณ์ปวส.
2นาย ทวีโชค พิมพรมปวส.
3นาย พัชระพงษ์ ถามอยปวส.
4นาย สราวุฒิ ภิรมมิปวส.
5นาย เฉลิมชัย เชิดสุพรรณ์ปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ปัจจุบันระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ คณะผู้จัดทำคิดเครื่องตรวจจับควันไฟ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากอัคคีภัย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้มีคสามารถในการแจ้งเตือน สามารถป้องความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
1 เครื่องตรวจจับควันไฟสามารถแจ้งเตือนก่อนการเกิดอัคคีภัย
2 สามารถนำองค์ความรู้ที่มีมาต่อยอด และปรับปรุง พัฒนา เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม
3 ลดอัตราการเกิดอัคคีภัย