เครื่องสีข้าวโพด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นรินทร์ แคนติอุตสาหกรรม
2นาย ภูริพงศ์ อักษรพิมพ์อุตสาหกรรม
3นาย ณัฐวุฒิ หงษาอุตสาหกรรม
4นาย ทินกร ต๊ะแน่วอุตสาหกรรม
5นาย สุชัย พรหมช่วยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ผุสดี ศรีบุตรปวส.
2นาย เครือณรงค์ แสงอรุณปวส.
3นาย เรวัตร ทาแดงปวส.
4นาย ฤทธิเดช จอมทรักษ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

จุดประสงค์ของเครื่องสีข้าวโพด เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องสีข้าวโพด โดยการสีข้าวโพดออกจากฝัก เพื่อนำเมล็ดไปผสมเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงหรือทำพันธ์ุ โครงสร้างของเครื่องทำจากจากวัสดุคือถังเหล็ก 50 ลิตร มีต้นกำลังขับด้วยมอเตอร์กระแสสลับ 0.5 แรงม้า ส่งกำลังด้วยสายพาน และเพลาสีข้าวโพดด้วยโซ่ การใช้งานจะนำข้าวโพดดิบปลอกเปลือกและใส่ลงที่ฝาปิดด้านบน จากนั้นเมื่อเครื่องปั่นจะได้เมล็ดข้าวโพดดิบออกมา และฝักจะอยู่ในถัง วิธีการทดสอบการใช้งานเครื่อง จะทำการเติมฝักข้าวโพดทั้งหมด 0.5 กิโลกรัม โดยทดลองทั้งหมด 10 ครั้ง ซึ่งจากการทดลอง พบว่าเครื่องสีข้าวโพดสามารถ สีข้าวโพดได้อย่างดี โดยใช้เวลาเฉลี่ยต่อครั้ง 1 นาที สามารถสีเมล็ดข้าวโพดออกจากฝักได้ทั้งหมด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โครงสร้างของเครื่องทำจากจากวัสดุคือถังเหล็ก 100 ลิตร มีต้นกำลังขับด้วยมอเตอร์กระแสสลับ 0.5 แรงม้า ส่งกำลังด้วยสายพาน และเพลาสีข้าวโพดด้วยโซ่ การใช้งานจะนำข้าวโพดดิบปลอกเปลือกและใส่ลงที่ฝาปิดด้านบน จากนั้นเมื่อเครื่องปั่นจะได้เมล็ดข้าวโพดดิบออกมาจากฝักทั้งหมด เพื่อนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ในฟาร์มขนาดเล็กต่อไป
ใช้สำหรับสีเม็ดข้าวโพดออกจากฝัก เผื่อนำเม็ดข้าวโพดไปผสมเป็นอาหารสัตว์