อุปกรณ์วิเคราะห์ค่าไฟฟ้า (Smart plug 2019)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พงศธร บำรุงบ้านอุตสาหกรรม
2นาย โซเฟียน ศรีตุลาการอุตสาหกรรม
3นางสาว สุจิรา แซ่อุ๋ยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย มูฮำหมัดนัสมีณ์ สาและปวส.
2นาย รอยาลี ทองคำปวส.
3นาย อาดัม สาแล๊ะปวส.

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

คณะผู้จัดทำมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการนำเอา ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง มาควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชั่น คือ ปลั๊กไฟฟ้า ที่มีความสามารถในการทำงานที่ซับซ้อน โดยสามารถทำงานร่วมกับ สมาร์ทโฟน ผ่านทางไวไฟ (wi-fi) ได้ คือ ใช้สมาร์ทโฟนในการสั่งงานผ่านแอพพลิเคชั่น เปิด – ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียบกับปลั๊กนั้น วัดค่าพลังงานไฟฟ้า วัดค่ากระแสไฟฟ้า วัดค่าแรงดันไฟฟ้า วัดค่ากำลังไฟฟ้า คำนวณการใช้ค่าไฟฟ้า ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงการเรื่อง อุปกรณ์วิเคราะห์ค่าไฟฟ้า (Smart Plug 2019) เพื่ออำนวยความสะดวกของผู้ใช้งาน สามารถตรวจสอบการแสดงผลอัตราการบริโภคพลังงานไฟฟ้าผ่านมือถือได้ รองรับการสั่งงานผ่านมือถือ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นลง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การทดลองการใช้อุปกรณ์วิเคราะห์ค่าไฟฟ้า (Smart Plug 2019) โดยปรับความเร็วของพัดลมเป็น 3 ระดับเพื่อคำนวณค่าใช้ไฟฟ้าโดยภาพรวมอุปกรณ์วิเคราะห์ค่าไฟฟ้า (Smart Plug 2019) สามารถคำนวณค่าใช้ไฟฟ้าตรงตามสูตรคำนวณได้ถูกต้องแม่นยำ ด้านคุณภาพของอุปกรณ์วิเคราะห์ค่าไฟฟ้า (Smart Plug 2019) ที่สร้างขึ้นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์วิเคราะห์ค่าไฟฟ้า (Smart Plug 2019) โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03
1. เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้
2. ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมานามาใช้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์
3. ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นลง
4. เป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต