เครื่องควบคุมการล้างมือ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้วอุตสาหกรรม
2นาย วีระพล กองบุญอุตสาหกรรม
3นางสาว มยุรี สมองดีสามัญ
4นาย คฑาวุธ ดวงชาคำอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนบดี อายุมั่นปวส.
2นาย ต้อม จอติปวส.
3นาย ปรีชา ปัญญาปวส.
4นาย พัสสน แซ่โจวปวส.

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ปัจจุบันโรงพยาบาลฝางเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอที่สำคัญ เพราะมีคนไข้จำนวนมากยกตัวอย่าง เช่น คนไข้ที่เจ็บป่วยทั่วไป คนไข้เจ็บป่วยเรื้อรัง โดยเฉพาะคนไข้ที่มีสาหัส และมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้ออย่างรุนแรงด้วยเหตุนี้ทางกลุ่มผู้จัดทำที่ศึกษาอยู่สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพฝาง จึงได้คิดสร้างเครื่องควบคุมการล้างมือขึ้นมา เพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยเครื่องควบคุมการล้างมือ จะมีเซนเซอร์ในการตรวจจับ มีวงจรควบคุมการทำงานของเครื่องโดยอัตโนมัติ ในเวลา 40 วินาที ตามผลการวิจัยของแพทย์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โดยเครื่องควบคุมการล้างมือ จะมีเซนเซอร์ในการตรวจจับ มีวงจรควบคุมการทำงานของเครื่องโดยอัตโนมัติ ในเวลา 40 วินาที ตามผลการวิจัยของแพทย์ มีหลอดไฟ LED แสดงผลการทำงาน และเสียงแจ้งเตือนเมื่อเริ่มทำงานและหลังสิ้นสุด
1. ได้เครื่องควบคุมการล้างมือ ที่ช่วยป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
2. สามารถนำเครื่องควบคุมการล้างมือ ไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้จริง
3. เป็นแนวทางในการสร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับในโรงพยาบาล