คีมปอกกระจับ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย คมสัน พึ่งพรหมอุตสาหกรรม
2นาย เมธี เสาร์แก้วสามัญ
3นางสาว เบญจพร นาคจรุงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย วัชระ สุปันยีอุตสาหกรรม
5นาย ศิวกร เวชสุวรรณอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปณิธิ นามโฮงปวช.
2นาย สรรฐกฤษ วงค์ษาปวช.
3นางสาว กนกพร ชัยดีปวช.
4นาย จักรภัทร แสงโสภาปวช.
5นาย สิทธิพงษ์ แก้วเนตรปวช.
6นาย เตชินท์ คำคงปวช.
7นางสาว วรรณพร ช่อวงศ์ปวช.
8นางสาว วรัญญา มีฉิมปวส.
9นางสาว อรวรรณ บุญมากปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

กระจับ คือ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชัยนาท และปลูกได้ทั่วไป ฝักของกระจับนิยมใช้ในการรับประทาน แต่เปลือกของฝักกระจับมีความแข็ง ยากในการตัดและผ่านเพื่อทานเนื้อข้างใน จากการประดิษฐ์และวิจัย คีมเพื่อใช้ในการปอกกระจับ พบว่า การใช้คีมปอกกระจับในการปอกกระจับมีผลเฉลี่ยดีกว่าการใช้มีดผ่าโดยใช้แรงงานคน การปอกกระจับโดยใช้คีมมีผลเฉลี่ยเท่ากับ ๑๑ ฝักต่อ 1 นาที และการใช้มีดผ่าโดยใช้แรงงานคนมีผลเฉลี่ยเท่ากับ 5 ฝักต่อ 1 นาที เนื้อของกระจับที่ปอกด้วยคีมปอกกระจับมีความสวยงามสมบูรณ์ ของเนื้อมากกว่าการปอกด้วยมีด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คีมปอกกระจับในการปอกกระจับ ลดอันตรายจากคมของมีดในการปอก และมีผลเฉลี่ยดีกว่าการใช้มีดผ่าโดยใช้แรงงานคน การปอกกระจับโดยใช้คีมมีผลเฉลี่ยเท่ากับ ๑๑ ฝักต่อ 1 นาที และการใช้มีดผ่าโดยใช้แรงงานคนมีผลเฉลี่ยเท่ากับ 5 ฝักต่อ 1 นาที
ประโยชน์ในการใช้งานของ คีมปอกกระจับ คือใช้แทนมีดหรือของมีคมที่ชาวบ้านนำมาใช้ปอกกระจับ ๑) ด้านวัตถุ คุณภาพของผลงาน คีมปอกกระจับ ๒) ด้านสังคม เกิดประโยชน์ต่อสังคม ด้านผลงานคีมปอกกระจับเป็นผลงานที่ช่วยแก้ไข และลดปัญหาความเสียหายจากการปอกกระจับ ๓) ด้านสิ่งแวดล้อม เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยแก้และลดปัญหาความเสียหายจากการปอกกระจับ ๔) ด้านวัฒนธรรม เกิดคุณลักษณะการทำงานเป็นทีม