Syrup จากข้าว

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ในการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ Syrup จากข้าว มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อผลิต Syrup จากข้าว ศึกษาประสิทธิภาพของ Syrup จากข้าว และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้ Syrup จากข้าว ดำเนินงานโดยการประดิษฐ์ Syrup จากข้าวให้สามารถใช้งานได้จริงตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ เลือกใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่าย ราคาถูก สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นสารที่ให้ความหวานได้เช่นเดียวกับน้ำตาลทราย มีลักษณะเป็นของเหลวหนืด สีใส ที่ได้จากน้ำต้อยจากการทำแป้งข้าวหมาก แล้วนำเข้าสู่กรรมวิธีแปรรูปด้วยการระเหยข้น (Evaporation) เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของของเหลว เพื่อการเก็บรักษาและเพิ่มมูลค่าสินค้า สามารถใช้เป็นอาหารในการเลี้ยงผึ้งทดแทนน้ำตาลทรายได้
ใช้ Syrup จากข้าว ผสมน้ำ ในอัตราส่วน 1:3 เพื่อใช้เป็นอาหารในการเลี้ยงผึ้ง ในช่วงที่ผึ้งสร้างรังใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วิลาวัลย์ นรารัตนประดิษฐ์สามัญ
2นางสาว สุภารัตน์ กัทลีรัตน์สามัญ
3นางสาว พรทิพย์ วงคำสอนคหกรรม
4นางสาว ธาราทิพย์ ยิ้มทองสุขสามัญ
5นาย ธีรศักดิ์ บุตรทองสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พรรณวษา นิ่มอิ่มปวช.
2นาย กุลณัฐฐ์ มีชื่อปวช.
3นางสาว จิราภา สุขเจริญปวช.
4นางสาว นิรัตน์ชา เนียมชาวนาปวช.
5นางสาว ศศิกานต์ เอมพิณปวช.
6นางสาว พัชราภรณ์ ถินทับปวช.
7นางสาว เกษรา เพียงงามปวช.
8นาย จิรวัฒน์ สายแสวงปวช.
9นาย สุรเชษฐ์ สิงห์กลิ่นปวช.
10นางสาว ภาสินี จิตรีชัยปวช.