เครื่องให้อาหารปลาผ่าน wifi

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เรื่อง เครื่องให้อาหารปลาผ่าน wifiมีวัตถุประสงค์คือเพื่อสร้างเครื่องให้อาหารปลาผ่าน wifiที่สั่งงานผ่านโทรศัพท์สามารถนำไปใช้เลี้ยงปลาได้ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเครื่องให้อาหารปลาผ่าน wifiเพื่อนำไปใช้ในที่เลี้ยงปลาได้ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องให้อาหารปลาผ่าน wifiในที่เลี้ยงปลาได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล การทดลอง พบว่าผลการทดลองเครื่องให้อาหารเลี้ยงปลามีค่าเฉลี่ยในการทดลอง 5 ครั้งโดยกลุ่มตัวอย่างประชากรที่เลี้ยงปลาจำนวน 5 คน สรุปความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องให้อาหารปลาผ่าน wifiมีค่าเฉลี่ยรวม (x = 4.48, S.D. = 0.65)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องให้อาหารปลาผ่าน wifi มีประสิทธิภาพการเลี้ยงปลาที่ดีสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ โดยสามารถใช้โทรศัพท์สั่งให้อาหารปลาได้โดยใช้WiFiเป็นตัวสั่งให้อุปกรณ์ทำงาน
ใช้เครื่องให้อาหารปลาผ่าน wifi สั่งงานผ่านโทรศัพท์ในการเลี้ยงปลา ลดจำนวนคนในการให้อาหารปลา และให้อาหารปลาได้อย่างสดวกสบายยิ่งขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิรัช วิริยาลัยอุตสาหกรรม
2นาย วันเฉลิม ประนอมศิลป์อุตสาหกรรม
3นาย ธีรพงษ์ เอี่ยมยังอุตสาหกรรม
4นาย ทศพร ดวงสวัสดิ์อุตสาหกรรม
5นาย ไพรินทร์ ศรีโมอ่อนสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ลือชา วัชวงค์ปวส.
2นางสาว บุญสิตา เจริญสุขปวส.
3นาย ภาณุเดช โสดาปวส.
4นาย บดินทร์ ตันติกำธนปวส.
5นางสาว รจนาถ โพแคปวส.
6นางสาว ประภาศรี สู่สร้อยปวส.
7นางสาว แอม ชยกิจราณิชย์ปวส.
8นาย ณัฐดนัย ศิวพันธพงศ์ปวส.
9นางสาว วรลักษณ์ ท่าผาปวส.
10นาย อัลวาริช หนูอ้นปวส.