เมาส์เพื่อคนพิการ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชุติพงค์ สิทธิประเสริฐพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง สุรีรัตน์ ทัีกษะวสุพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย วิทยา มุขมณีศิลปกรรม
4นาย อุดมชัย พรหมมาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย สุริศร์กร คล่องแคล่วศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภูมิรินทร์ วงค์ษาปวช.
2นาย ชาตรี กรวัชรธาดาปวช.
3นาย กฤษฎา กิจโชติกุลปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (๓๐๐๑-๒๐๐๑) ระดับชั้น ปวส. 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อศึกษาและออกแบบเมาส์เพื่อคนพิการ เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้พิการในการทำงานด้านต่างๆ และช่วยทำให้การใช้งานในชีวิตประจำวันง่ายมากขึ้น และช่วยให้เข้าถึงข้อมูลในการค้นหาข้อมูลต่างๆได้อย่างง่าย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้คนพิการได้มีโอกาสใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาหาความรู้และเข้าถึงระบบข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารเสนเทศเท่าเทียมกับคนปกติทั่วไป
2. เป็นการเพิ่มและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการทำงานให้แก่คนพิการ
3. ชุดอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเป็นประโยชน์สำหรับผู้พิการ
1. เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้คนพิการได้มีโอกาสใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาหาความรู้และเข้าถึงระบบข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารเสนเทศเท่าเทียมกับคนปกติทั่วไป
2. เป็นการเพิ่มและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการทำงานให้แก่คนพิการ
3. ชุดอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเป็นประโยชน์สำหรับผู้พิการ