ธัญชาติผสมมะเดื่อฝรั่งอัดแท่ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณการใช้ผลมะเดื่อฝรั่งที่เหมาะสมในการผลิตธัญชาติผสมมะเดื่อฝรั่งอัดแท่ง โดยใช้ผลมะเดื่อฝรั่งที่ใช้ในการผลิต 4 ระดับคือร้อยละ 12.5 25 37.5 และ 50 นำตัวอย่างธัญชาติผสมมะเดื่อฝรั่งทั้ง 4 สูตร มาตรวจสอบคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส ด้วยการชิมแบบให้คะแนนความชอบ9 ระดับใช้ผู้ทดสอบชิมจำนวน 50คน พบว่าสูตรที่มีการเติมผลมะเดื่อร้อยละ 37.5 ได้รับคะแนนความชอบมากที่สุดมีค่าสี L* a* และ b* เท่ากับ 51.08 32.02 และ 28.82 ตามลำดับ ค่าความชื้นร้อยละ 5.32 ค่าความเป็นกรดด่างเท่ากับ 6.97ค่าความหวานเท่ากับ 2.17 Brix การศึกษาค่าการละลายของผลิตภัณฑ์ธัญชาติผสมมะเดื่อฝรั่งอัดแท่งเพื่อผลิตเป็นเครื่องดื่มธัญชาติกึ่งสำเร็จรูปโดยเติมน้ำเดือด100กรัมต่อผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น(15กรัม) ใช้เวลาในการละลายเฉลี่ย 3.34 นาที

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์ธัญชาติผสมมะเดื่อฝรั่งอัดแท่ง เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทธัญชาติอัดแท่ง มีส่วนประกอบหลักคือ ข้าวไรท์เบอรี่ ข้าวกล้องงอก ข้าวโอ็ต งา น้ำผึ้งและผลมะเดื่อฝรั่ง ซึ่งมีคุณประโยชน์ทางโภชนาการสูงให้พลังงานต่ำ เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ สามารถรับประทานเป็นอาหารว่างหรือผสมน้ำร้อนเป็นเครื่องดื่มธัญชาติได้
มะเดื่อฝรั่งเป็นแหล่งที่ดีของเส้นใยอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อขบวนการกำจัดของเสียของร่างกายในผลสดมีปริมาณเส้นใยอาหาร 1.2% ส่วนในผลอบแห้งสูงถึง 5.6% เป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง นอกจากนี้ยังพบว่ามีโปรตีน เอ็นไซม์ วิตามินและเกลือแร่ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ศิริฉาย เปี้ยตั๋นคหกรรม
2นาย โอภาส มูลอ้ายคหกรรม
3นาย สุเมธ มีสกุลคหกรรม
4นางสาว ภัทรศยา ไวอุดมคหกรรม
5นาย ผดุงพงศ์ ศรีคำคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จันทิมา ปุมะปวช.
2นาย กษิดิษ ปุนนพานิชปวช.
3นาย ณรัฐ ภัทราวัฒนาวงศ์ปวช.
4นาย นฤเบศ ปานะปวส.
5นาย สินมหัต นวลจันทร์ปวส.
6นางสาว นริศรา ไชคำปวส.
7นางสาว ศิริพร ทิศแสนปวส.
8นางสาว ธิติธาดา อัครพงศ์พิสัยปวส.
9นางสาว ชลธิชา สมศรีปวส.
10นาย สาม คันธแสนยศปวส.