เครื่องบำบัดควันไอเสียรถยนต์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนที่ได้

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. สร้างเครื่องบำบัดควันไอเสียรถยนต์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนที่ได้ 2. หาคุณภาพของเครื่องบำบัดควันไอเสียรถยนต์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนที่ได้ ผลของการวิจัย 1. เครื่องบำบัดควันไอเสียรถยนต์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนที่ได้ ที่สร้างขึ้นมีขนาดความกว้าง 41 ซม. ความยาว 51 ซม. และความสูง 101 ซม. สามารถใช้งานด้วยกระแสไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลท์ จาก ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลท์ โดยการใช้ปั้มน้ำสร้างหมอกควัน และพัดลมระบายอากาศเพื่อดูดควันไอเสียออกแล้วเสียบท่อดูดควันไอเสียรถยนต์เข้าปลายท่อไอเสียรถยนต์ 2. คุณภาพของเครื่องบำบัดควันไอเสียรถยนต์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนที่ได้ โดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก 2.1 ด้านการใช้งานสามารถใช้ไฟฟ้ากระแสตรง 12 v และบำบัดค่า co ไอเสีย รถมอเตอร์ไซค์ได้ต่ำสุด 0.04 % รถยนต์ใช้เครื่องยนต์แก๊สโซลีนได้ต่ำสุด 0.13 % และรถใช้เครื่องยนต์ดีเซลได้ต่ำสุด 12.9 %

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีขนาดความกว้าง 41 ซม. ความยาว 51 ซม. และความสูง 101 ซม. สามารถใช้งานด้วยกระแสไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลท์ จาก ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลท์
ด้านการใช้งานสามารถใช้ไฟฟ้ากระแสตรง 12 v และบำบัดค่า co ไอเสีย รถมอเตอร์ไซค์ได้ต่ำสุด 0.04 % รถยนต์ใช้เครื่องยนต์แก๊สโซลีนได้ต่ำสุด 0.13 % และรถใช้เครื่องยนต์ดีเซลได้ต่ำสุด 12.9 %
ใช้สำหรับบำบัดควันไอเสียรถยนต์ ก่อนปล่อยสู่อากาศเพื่อเป็นการลดมลพิษทางอากาศและเป็นการลดการทำลายสิ่งแวดล้อมในชุมชนละสถานประกอบการรถยนต์ ตลอดจนสุขภาพร่างกายของพนักงานและบุคคลทั่วไปทั้งในและนอกสถานประกอบการ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย คชานนท์ พงษ์ธัญการอุตสาหกรรม
2นาย อรรณพ คำฝั้นอุตสาหกรรม
3นาย เกียรติชัย ทำของดีอุตสาหกรรม
4ดร. คำนึง ทองเกตุอุตสาหกรรม
5นาย ปฏิพัทธ์ ธะนะหมอกอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุรศักดิ์ วงค์ฟูปวส.
2นาย ธนกร กันแก้วปวส.