ระบบดูแลต้นไม้ในสวนสาธารณะชุมชนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการดูแลต้นไม้ภายในชุมชนเป็นไปได้ยาก ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่เกิดปัญหาต้นไม้ขาดแคลนน้ำและแห้งตายเป็นจำนวนมาก ผู้จัดทำโครงการได้เล็งเห็นผลเสียของการที่ต้นไม้ที่ขาดน้ำจึงได้คิดค้นเครื่องวัดความชื้นในดินเพื่อช่วยรดน้ำต้นไม้ได้อย่างทันท่วงทีโดยอัตโนมัติ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบดูแลต้นไม้ในสวนสาธารณะชุมชนสามารถส่งสัญญาณเตือนในแอปพลิเคชั่นได้ และสามารถแสดงผลทางหน้าจอ คอมพิวเตอร์ สามารถประหยัดระยะเวลาและง่ายต่อการใช้งาน
สามารถวัดความชื้นในดินได้จริงและส่งข้อมูลกลับมาให้ผู้ดูแลโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการรดน้ำต้นไม้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อสมาภรณ์ สุทธิพงษ์อุตสาหกรรม
2นาง อุมาทิพย์ เสือสละอุตสาหกรรม
3นาง รัตนา ลีลาชัยอุตสาหกรรม
4นาย เอกรินทร์ มาวงษาอุตสาหกรรม
5นาย ธวัช พรมมาศอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย บุญเลิศ อินภูมีปวช.
2นาย อนุสิษฐ์ เธียรถาวรปวส.
3นาย อธิคม แสงเพ็ชรปวส.
4นาย วณพล บุญเกิดปวส.
5นางสาว ไพรวรินทร์ มัทวรัตน์ปวส.
6นาย อนิรุจน์ อยู่ทรัพย์ปวส.
7นาย ไชยวัฒน์ จินตกสิการณ์ปวส.
8นาย สหัสวรรษ บัวสิงห์ปวส.
9นางสาว สุธาสินี มั่นคงปวส.