ระบบแจ้งเตือนรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อสมาภรณ์ สุทธิพงษ์อุตสาหกรรม
2นาย กมล รักกสิกรรณ์อุตสาหกรรม
3นาย เนติพงษ์ จันทร์ศรีอุตสาหกรรม
4นางสาว สุทิน นกพุ่มอุตสาหกรรม
5ว่าที่ ร.ต. เกชา อยู่แก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย บุญเลิศ อินภูมีปวช.
2นาย ไชยวัฒน์ จินตกสิการณ์ปวส.
3นางสาว สุธาสินี มั่นคงปวส.
4นาย สหัสวรรษ บัวสิงห์ปวส.
5นาย อธิคม แสงเพ็ชรปวส.
6นาย อนิรุจน์ อยู่ทรัพย์ปวส.
7นาย อนุสิษฐ์ เธียรถาวรปวส.
8นางสาว ไพรวรินทร์ มัทวรัตน์ปวส.
9นาย วณพล บุญเกิดปวส.

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน อุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์รวมถึงบิ๊กไบค์ได้มีการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆวัน เนื่องจากการที่เราขับรถอย่างประมาท ไม่เคารพกฎจราจร หรือมีความผิดพลาดในการควบคุม เมื่อเกิดอุบัติเหตุบางครั้งเราไม่สามารถรู้ได้เลย ว่าเกิดขึ้นที่ใด ผู้จัดทำโครงการจึงได้เล็งเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุได้ทันท่วงที เมื่อมีการแจ้งเตือนไปหาผู้รับ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบแจ้งเตือนบิ๊กไบค์เมื่อเกิดอุบัติเหตุสามารถส่งสัญญาณเตือนผ่านทางไลน์ ทำให้ผู้รับได้รู้พิกัดการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์
ได้รู้พิกัดการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์