ตู้น้ำเย็นเคลื่อนที่อนุรักษ์พลังงาน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

(Global Warming) หมายถึงการที่อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลกสูงขึ้น สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนก็เพราะว่าก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่นการเผาเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า และปล่อยสารเคมีที่มีส่วนผสมของก๊าซเรือนกระจก การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านเทคโนโลยีสะอาด และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะช่วยอนุรักษ์พลังงานและช่วยลดภาวะเรือนกระจกลงได้อีกทางหนึ่ง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องทำน้ำเย็นสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ ทำอุณหภูมิที่ 10 - 22.22 C เมื่อเทียบกับตู้ระบบอัดไอประหยัดพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 600 kWh/ปี คิดเป็นเงิน 3,000 บาท/ปี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผลิตน้ำเย็นเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนในถิ่นธุระกันดานที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปริญญา คำชายอุตสาหกรรม
2นาย สุนทร ปัญญาวิชาอุตสาหกรรม
3นาย ปริญญา สีชุมภูอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นคร สั่งสินทรัพย์ปวส.
2นาย สกลกร ศรีคำดีปวส.