ชุดเตือนภัยและป้องกันความสะอาดของอากาศจากโรงงานเพื่อชุมชน

วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ชุดเตือนภัยและป้องกันความสะอาดของอากาศจากโรงงานเพื่อชุมชน สามารถที่จะการแก้ไขปัญหาของมลพิษโดยมีเซ็นเซอร์ตรวจจับต่างๆ เช่น ฝุ่นละออง ไฟไหม้ป่า ท่อไอเสียของรถยนต์จากโรงงานอุตสาหกรรมจากขบวนการผลิตจากกิจกรรมด้านการเกษตรจากการระเหยของก๊าซบางชนิด เป็นต้น ในกรณีที่มีการเกิดปัญหามลพิษจะมีการแจ้งเตือนผ่านระบบไร้สายที่เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตดูผ่านเว็บไซต์ https:// freeboard.io เพื่อดูค่าที่ได้เซ็นเซอร์ตรวจจับต่างๆ สำหรับโรงงานและบริเวณชุมชนใกล้เคียง พร้อมแจ้งเตือนเมื่อมีความผิดปกติของสภาพอากาศ จะมีการแจ้งเตือนของเซ็นเซอร์ตรวจจับทันที

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการระบบควบคุมเตือนภัยและป้องกันด้วยระบบ IOT โดยมีการพัฒนาชุดซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับ 1.) ระบบเตือนภัยและป้องกันสภาพแวดล้อมของ อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ 2.) ระบบเตือนภัยและป้องกันฝุ่นละอองภายในอากาศ 3.) ระบบเตือนภัยและป้องกันก๊าซต่างๆที่เกิดขึ้นภายในอากาศ และตรวจจับสถานะของสภาพอากาศของบริเวณรอบๆ จากคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในรูปแบบของระบบ IOT
1. ได้ชุดเตือนภัยและป้องกันความสะอาดของอากาศจากโรงงานเพื่อชุมชน
2. นักเรียน นักศึกษา แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ได้ศึกษาและร่วมสร้าง
ชุดเตือนภัยและป้องกันความสะอาดของอากาศจากโรงงานเพื่อชุมชน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นรา เหนือคูเมืองอุตสาหกรรม
2นาย กันต์ วรรณาอุตสาหกรรม
3นาย ณัฐพงษ์ จันทรีย์อุตสาหกรรม
4นาย ณัฐวุฒิ ค่าไทยสงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธวัชชัย อินวกูลปวช.
2นาย สหัสวรรษ เพชรนางรองปวช.
3นาย สุทิราช สะอาดเอียมปวช.