กระถางดินปลูกจากวัสดุธรรมชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อรสา คำเอี่ยมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ชรินทร์ กระจ่างถิ่นอุตสาหกรรม
3นาย สงคราม โฉมศรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พศิน พินตะคุปวส.
2นาย ณัชพล เอี่ยมจันทร์หาปวส.
3นาย มงคลเทพ วรรณพฤกษ์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

จังหวัดกำแพงเพชรมีพื้นที่เกษตรกรรมจำนวนมาก เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเพาะปลูกข้าว อ้อย และข้าวโพด เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต เกษตรกรจะเผาเศษพืชที่ไม่ต้องการ เช่น ฟางข้าว ต้นข้าวโพด ใบอ้อยทิ้งเพื่อทำการเตรียมดินเพาะปลูกใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบทำให้เกิดมลพิษทางอากาศมีฝุ่นละอองมากเกินกว่าที่กำหนด ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคภูมิแพ้ เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงคิดค้น การนำเศษวัสดุจากธรรมชาติอย่างเช่น เศษใบอ้อย ฟางข้าว มาใช้ประโยชน์ จึงคิดผลิตกระถางปลูกต้นไม้จากดินปลูก โดยการหมักดินจากจุลินทรีย์ผสมเศษวัสดุธรรมชาติ เช่น เศษใบอ้อย ฟางข้าว ใบจามจุรี มูลไก่ เปลือกไข่ ซึ่งมีสารอาหารบำรุงพืช และเป็นปุ๋ยย่อยสลายได้ทั้งหมด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

กระถางดินปลูกจากวัสดุธรรมชาติ การนำดินปลูกที่มีสารอาหารมาทำกระถาง ใช้ในการเพาะปลูกพืชสวนครัว อนุบาลพันธุ์ไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ การนำวัสดุจากธรรมชาติมาสร้างกระถางเช่น เศษใบอ้อย ฟางข้าว ใบจามจุรี มูลไก่ เปลือกไข่ ซึ่งมีสารอาหารบำรุงพืช และเป็นปุ๋ยสามารถย่อยสลายได้ทั้งหมด ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยบำรุงดิน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขนาดกระถางที่ผลิตมี 3 ขนาด คือ 4 นิ้ว, 5 นิ้ว ,6 นิ้ว
กระถางดินปลูกจากวัสดุธรรมชาติ ใช่สำหรับปลูกอนุบาลพืช ไม้ดอกไม้ประดับ พันธุ์ไม้ และพืชผักสวนครัว เป็นการนำเศษวัสดุทางการเกษตรกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ลดการใช้ถุงพลาสติกปลูกพืช และกระถางดินปลูกจากวัสดุธรรมชาติ สามารถย่อยสลายเป็นปุ๋ยได้ทั้งหมดผลิต ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยบำรุงพืช และผลิตจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้