ชุดเตือนภัยและป้องกันด้วยระบบ IOT สำหรับครัวเรือนในชุมชน

วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ชุดเตือนภัยและป้องกันด้วยระบบ IOT สำหรับครัวเรือนในชุมชน สามารถที่จะการแก้ไขปัญหาเรื่องความผิดปกติของเซ็นเซอร์ตรวจจับต่างๆ เช่น ความเร็วลม ทิศทางลม อุณหภูมิและความชื้นในอากาศ และกล้องวงจรปิด พร้อมการแจ้งเตือนผ่านระบบไร้สายที่เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตดูผ่านแอปพลิเคชัน Blynk เพื่อดูค่าที่ได้เซ็นเซอร์ตรวจจับต่างๆ สำหรับครัวเรือนในชุมชน พร้อมแจ้งเตือนเมื่อมีความผิดปกติของเซ็นเซอร์ตรวจจับ พร้อมแจ้งเตือนเมื่อมีความผิดปกติของของเซ็นเซอร์ตรวจจับทันที

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ในการทดสอบหาประสิทธิภาพของ ชุดเตือนภัยและป้องกันด้วยระบบ IOT สำหรับครัวเรือนในชุมชน พบว่าเมื่อทดสอบสภาวะสภาพที่อยู่อาศัยมีส่วนที่อาจทำให้การทำงานของชุดเตือนภัยและป้องกันด้วยระบบ IOT สำหรับครัวเรือนในชุมชน ก่อให้เกิดความเสียหาย ได้แก่ ระดับความชื้นที่มากกว่า 50% ระดับอุณหภูมิที่มากกว่า 35 องศา ระดับความเร็วลมในอากาศมากกว่า 10 m/s ทิศทางลมในอากาศทดสอบได้ตรงตามมาตรฐานของเข็มทิศ และระดับน้ำในพื้นที่ที่สงมากกว่า 0.7 เมตรจากการทดสอบซึ่งมีผลปรากฏว่าเมื่อดูค่าที่ได้เซ็นเซอร์ตรวจจับต่างๆ สำหรับครัวเรือนในชุมชน พร้อมแจ้งเตือนเมื่อมีความผิดปกติของเซ็นเซอร์ตรวจจับ พร้อมแจ้งเตือนเมื่อมีความผิดปกติของของเซ็นเซอร์ตรวจจับทันที
1 ได้ชุดเตือนภัยและป้องกันด้วยระบบ IOT สำหรับครัวเรือนในชุมชน
2 นักเรียน นักศึกษา แผนกไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรีได้ศึกษาและร่วมสร้างชุดเตือนภัยและป้องกันด้วยระบบ IOT สำหรับครัวเรือนในชุมชน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นรา เหนือคูเมืองอุตสาหกรรม
2นาย กันต์ วรรณาอุตสาหกรรม
3นาย ณัฐพงษ์ จันทรีย์อุตสาหกรรม
4นางสาว ปรินดา แก้วน้ำสามัญ
5นาย วรวุฒิ เขียวฉวีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สิริยากร สูงปานเขาปวช.
2นาย กิตติธร สอนสุขปวช.
3นางสาว ลักขิกา สุทธิโสมปวช.
4นางสาว อโรดี วิสตันปวช.
5นางสาว อุดมลักษณ์ พันธ์อาทิตย์ปวช.