อัจฉริยะเครื่องรดน้ำ 4.0

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ “เครื่องรดน้ำต้นไม้ อัจฉริยะ” ทางคณะผู้จัดทำมีจุดมุ่งหมายและมีความสนใจในการสร้างเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่รักในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกหรือไม้ประดับ ซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทั้งภายในครัวเรือน ชุมชน องค์การหรือหน่วยงานและสาธารณชนต่างๆ และเป็นการประยุกต์นำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้งานร่วมกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในการแจ้งเตือนค่าต่างๆของดิน น้ำ ได้อย่างชัดเจน ซึ่งเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ลดความกังวลให้แก่ผู้ใช้งาน โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางในการรดน้ำต้นไม้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถแจ้งเตือนผ่าน Application มือถือ
2. สามารถแจ้งค่าความชื้นของดิน ปริมาณของน้ำที่ใช้ไป
สามารถช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ลดเวลาในการรดน้ำต้นไม้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. หญิง วิไลพร มหาวรรณ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ดนัย เกี๋ยงแก้วผู้บริหาร
3นางสาว พิราพร สุขวนิชพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย รุ่งวิกรัย ปาเรียนอุตสาหกรรม
5นาย ณัฐกิตต์ พาหมวดพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชาญชน วงค์มูลเทียนปวส.
2นาย วีรชาติ ดวงสุวรรณ์ปวส.