วงล้อวัดระยะทาง

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงงานวิจัย วงล้อวัดระยะทาง ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อสร้างวงล้อวัดระยะทางเพื่อหาคุณภาพของวงล้อวัดระยะทาง และเพื่อประสิทธิภาพของวงล้อวัดระยะทางเพื่อสะดวกต่อผู้ใช้ คณะผู้จัดทำประดิษฐ์เครื่องมือวัดระยะทางในรูปแบบวงล้อเพื่อสามารถใช้งานเครื่องในการวัดระยะทางได้จากวัสดุที่เหลือใช้ โดยนำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาเป็นจุดสำคัญในการประยุกต์เพื่อประดิษฐ์ชิ้นงาน ผลการดำเนินงานโครงการในหัวข้อง่ายต่อการใช้งาน ได้ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.25 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจของผู้ทดลองการใช้งานในระดับพึงพอใจมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

วงล้อวัดระยะทางสามารถเปลี่ยนหน่วยเมตร และหน่วยฟุต ได้ในปุ่มกดที่ 1 เครื่องวัดระยะสามารถบันทึกระยะทางได้ 5 ครั้งในปุ่มกดที่ 2 ในปุ่มกดที่ 3 สามารถเรียกดูค่าระยะทางที่บันทึกไว้ได้ ปุ่มกดที่ 4 เป็นการเรียกคืนค่าเริ่มต้น และในปุ่มสุดท้ายเป็นปุ่มเริ่มต้นการทำงาน/หยุดการทำงาน ระยะทางจะเพิ่มขึ้นเมื่อเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและระยะทางจะลดลงเมื่อเคลื่อนที่ถอยหลัง
วงล้อวัดระยะทางสามารถวัดระยะทางได้จริง มีความแม่นยำ ใช้ง่ายได้อยากสะดวกรวดเร็วแม่นยำไม่ซับซ้อน สามารถวัดระยะทางที่ไกลๆได้ มีน้ำหนักเบาและง่ายต่อการพกพา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. ชลธิศ สมฤทธิ์อุตสาหกรรม
2นางสาว สุปรียา ทาเกิดอุตสาหกรรม
3นางสาว กาญจนา อุตราชอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จุฬาลักษณ์ ใจสุขปวส.
2นางสาว สาวิตรี ใจดีปวส.