ตู้ฟักไข่ราคาประหยัด(Egg incubator)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย แทน เชียงแขกอุตสาหกรรม
2นาย มนตรี นาหลวงอุตสาหกรรม
3นาย เชิดศักดิ์ ไชยวุฒิอุตสาหกรรม
4นาย กฤษณะ รังสิกุลอุตสาหกรรม
5นางสาว เครือฟ้า อุทธิยาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภาณุพงศ์ สุภาษนะปวช.
2นาย ทวิชาติ คำลือปวช.
3นาย ชัยเทพ แสงจังปวช.
4นาย หยิ่งเปา แซ่ลีปวช.

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมีผู้นิยมเลี้ยงไก่ไข่เป็นจำนวนมากทั้งที่นิยมเลี้ยงเพื่อการดำรงชีวิตและเลี้ยงเพื่อบริโภคและปัญหาส่วนใหญ่ทำให้ไข่ไก่ฟักไม่ดีทำให้เกิดการสูญเสียปัจจุบันทำให้ผู้คนต้องลงทุนมายิ่งขึ้นในการเสียเวลาของไข่ไก่ที่ฟักไม่ได้ ดังนั้นจึงประดิฐ์ตู้ฟักไข่เพื่อความคุบอุณหภูมิในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเครื่องสามารถที่จะตั้งเวลาในการพักไข่และสามารถควบคุมอุณหภูมิตู้ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถใส่ถาดไข่ได้สองถาด
ประโยชน์ของการฟักไข่นั้นมีอยู่หลายประเภทประกอบไปด้วยทั้งผลผลิตที่มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดได้อัตราการฟักไข่ไก่สูงขึ้น ไม่ต้องห่วงเรื่องสภาพอากาศหรือแม่ไก่กกไข่