เตียงป้องกันแผลกดทับและพลิกตัวสำหรับผู้ป่วยติดเตียงควบุมด้วยSmart Phone

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประเวศ สมประสงค์อุตสาหกรรม
2นาย ไพศาล ยันตะนะอุตสาหกรรม
3นาง จันทร์ทิพย์ สมประสงค์อุตสาหกรรม
4นาย สิรภพ มณีพันธุ์ชาติอุตสาหกรรม
5นางสาว ชุมาพร ทองสินอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว บงกช จันกิมฮะปวช.
2นาย พีรพัฒน์ อบกลั่นปวช.
3นาย กีรศิกดิ์ สุขสำราญปวช.
4นาย ระพีวิทย์ พรมไชยปวช.
5นาย ชานน ภุมรินทร์ปวช.
6นาย นาวี พิมชัยปวส.
7นาย ทวีชัย พันธุมิตรปวส.
8นาย ปอขว้า ไม่มีนามสกุลปวส.
9นาย สาโรจน์ สว่างวงศ์ปวส.
10นาย อิทธิพัทธ์ สุดใจปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

แผลกดทับเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สามารถเกิดได้กับผู้ป่วยที่มีความจำกัดการเคลื่อนไหว จากการสำรวจตำแหน่งที่เกิดแผลกดทับพบมากคือ ก้นกบ สะโพก สะบัก เรียงตามลำดับ จากการศึกษาพบว่าการที่จะรักษาแผลกดทับนี้ต้องใช้เงินจำนวนมากบางครั้งพบว่าฐานะทางการเงินของผู้ป่วยมีงบประมาณไม่พอ ผู้วิจัยจึงประดิษฐ์เตียงป้องกันแผลกดทับสำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่ช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่เป็นแผลกดความพึงพอใจของผู้ใช้งานเตียงป้องกันแผลกดทับสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เตียงป้องกันแผลกดทับสำหรับผู้ป่วยติดเตียงนี้รองรับน้ำหนักได้ตามสัดส่วนของผู้ป่วยที่ใช้ได้เป็นอย่างดี และเคลื่อนย้ายได้ง่าย
1.ป้องกันการมีแผลกดทับของผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยที่เป็นแผลกดทับ
2.ช่วยลดภาระการดูแลผู้ป่วยของญาติและพยาบาล
3.มีความสะดวกในการเก็บ รักษา และการใช้งานควบคุมด้วย Smart Phone
4.สามารถพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้