เครื่องปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ พลังงานแสงอาทิตย์แนวตั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประเวศ สมประสงค์อุตสาหกรรม
2นาง จันทร์ทิพย์ สมประสงค์คหกรรม
3นาย สิรภพ มณีพันธุ์ชาติอุตสาหกรรม
4นางสาว ชุมาพร ทองสินอุตสาหกรรม
5นาย กิตติภัฎ ชินพัณณ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เอกพันธ์ เมธัสมงคลกุลปวช.
2นาย สมชาย ไม่นามสกุุลปวช.
3นาย สิทธิกร เพิ่มพูนปวช.
4นาย วันชัย ฉิมพลีปวช.
5นางสาว บงกช จันกิมฮะปวช.
6นางสาว ภคพร ศิริบุตรปวช.
7นาย ผานิช ไม่มีนามสกุลปวช.
8นางสาว พรพิมล ก๋งพัฒปวส.
9นาย นพวิชัย กรุงจิตรปวส.
10นางสาว วิยะดา แร่มีปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ผักเป็นพืชที่ใช้ในการปรุงอาหารจะต้องใช้พื้นที่ในการปลูกจำนวนมาก แต่ปัจจุบันมีการปลูกในน้ำเพราะใช้พื้นที่น้อย ประหยัดค้าลงทุนปลูกผักได้มากตามจำนวนที่สร้างขึ้น จุดเด่นนวัตกรรม “ผลิตภัณฑ์เครื่องปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ พลังงานแสงอาทิตย์แนวตั้ง” อยู่ที่รูปแบบการเพิ่มผลผลิตการเพาะปลูกในพื้นที่จำกัด ประหยัดพื้นที่ได้มากกว่าการปลูกแนวนอนถึง 3 เท่า ใช้คนทำงานน้อย ผลผลิตมีคุณภาพสูงและดูแลง่ายกว่า มีระบบการปั๊มน้ำขึ้นให้ถึงชั้นบนสุด แล้วปล่อยไหลลงมาในแต่ละชั้น ทำให้เพิ่มปริมาณอากาศในน้ำและการจัดเรียงโมเลกุลของน้ำ ผลิตจากพลาสติก Food Grade ทำให้มั่นใจว่าไม่มีสารพิษจากพลาสติกตกค้างเข้าไปในพืชผัก ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ พลังงานแสงอาทิตย์แนวตั้ง สามารถปลูกผักได้ทุกที่ที่ไม่มีไฟฟ้า
1.ประหยัดพื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูก
2.ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน
3.ช่วยให้ผลผลิตมากแต่ใช้เวลาน้อยกว่าเดิม
4.ช่วยลดการใช้สารเคมียาฆ่าแมลง
5.สะดวกสบายในการดูแล