เครื่องจ่ายไฟฟ้าเคลื่อนที่เอนกประสงค์ 1000 W

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ส่วนใหญ่การผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) หรือเครื่องปั่นไฟ ที่ใช้พลังงานลม หรือพลังงานน้ำ ไฟฟ้าที่ได้จะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ และถ้ามีแรงดันไฟฟ้า อยู่ระหว่าง 200-250 ก็สามารถนำไปใช้งานได้ทันที กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน หรือจะต่อผ่านตัวปรับปรุงแรงดัน (Regulator) ให้มีแรงดันไฟฟ้าที่สม่ำเสมอ เพื่อให้ใช้งานได้ดีขึ้น แต่จะใช้ไฟได้เฉพาะเวลาที่มีลมพัด หรือมีน้ำไหลเท่านั้น แต่ถ้าหากต้องการเก็บสำรองไฟฟ้าไว้ จำเป็นต้องแปลงเป็นกระแสตรง DC เพื่อเก็บสะสมไว้ในแบตเตอรี่ คือการซาร์ตแบตเตอรี่นั่นเอง ซึ่งมักมีแรงดันต่ำ จึงได้คิดชุดผลิตไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถนำไปใช้งานได้ทันที กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน หรือจะต่อผ่านตัวปรับปรุงแรงดัน (Regulator) ให้มีแรงดันไฟฟ้าที่สม่ำเสมอ เพื่อให้ใช้งานได้ดีขึ้น
1.เครื่องจ่ายไฟฟ้าเคลื่อนที่เอนกประสงค์ 1000 W สามารถใช้ในพื้นที่ชนบท ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง
2.สามารถใช้ได้เมื่อเกิดปัญหาไฟฟ้าไม่มี
3.ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
4.สามารถพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประเวศ สมประสงค์อุตสาหกรรม
2นาง จันทร์ทิพย์ สมประสงค์คหกรรม
3นาย สิรภพ มณีพันธุ์ชาติอุตสาหกรรม
4นางสาว ชุมาพร ทองสินอุตสาหกรรม
5นาย กิตติภัฎ ชินพัณณ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุภศิษฐ์ ซื่อรัตนวงษ์ปวช.
2นาย วันชัย ฉิมพลีปวช.
3นาย เอกพันธ์ เมธัสมงคลกุลปวช.
4นาย สมชาย ไม่นามสกุุลปวช.
5นางสาว ภคพร ศิริบุตรปวช.
6นาย สิทธิกร เพิ่มพูนปวช.
7นาย ชินดนัย คะลาปวส.
8นาย ฤทธิชัย ภู่เจริญปวส.
9นาย รัตภูมิ ผ่องแผ้วปวส.
10นาย วุฒิพงษ์ วิลาสปวส.