เครื่องพ่นละอองน้ำ ลด PM. 2.5 ในรัศมี 10 - 15 เมตร

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันนี้พบปัญหาเรื่องของฝุ่นละอองที่ทำให้คนทั่วโลกหรือแม้แต่จังหวัดกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงป่วยในโรคทางเดินหายใจ ซึ่งมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้ความสนใจและเร่งแก้ปัญหาในด้านต่างๆที่สามารถจัดการได้ ในทั้งนี้มีหลายหน่วยงานราชการสถานศึกษา สร้างสิ่งประดิษฐ์ในการช่วยลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ PM.2.5 จากการศึกษาพบว่าทุกวันนี้ค่าฝุ่นละอองยังคงอยู่และทำให้คนส่วนมากเจ็บป่วยและก่อให้เกิดหมอกควันที่หนาขึ้น ซึ่งซึ่งในบางประเทศได้มีการออกมาตรการเข้มงวดในการใช้รถและการเผา ทั้งนี้ภาครัฐและภาคเอกชนได้พยายามแก้ปัญหาในสิ่งที่เป็นปัญหาระดับโลกผู้วิจัยจึงสร้างสิ่งประดิษฐ์เครื่องพ่นละอองน้ำลดฝุ่นค่าpm.2.5ในรัศมี10-15เมตรเพื่อใช้ในพื้นที่ในการทำวิจัย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ช่วยลดฝุ่นละออง PM. 2.5 ในรัศมี 10-15 เมตรในอากาศได้
1 ช่วยลดฝุ่นละออง PM. 2.5 ในรัศมี 10-15 เมตรในอากาศได้
2 ความสะดวกในการใช้งานและใช้การเก็บรักษา
3 สามารถพัฒนาต่อยอดสู่พาณิชย์ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประเวศ สมประสงค์อุตสาหกรรม
2นาย ไพศาล ยันตะนะอุตสาหกรรม
3นาง จันทร์ทิพย์ สมประสงค์คหกรรม
4นาย สิรภพ มณีพันธุ์ชาติอุตสาหกรรม
5นางสาว ชุมาพร ทองสินอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กีรศิกดิ์ สุขสำราญปวช.
2นาย ระพีวิทย์ พรมไชยปวช.
3นาย พีรพัฒน์ อบกลั่นปวช.
4นางสาว บงกช จันกิมฮะปวช.
5นาย ชานน ภุมรินทร์ปวช.
6นาย นาวี พิมชัยปวส.
7นาย ทวีชัย พันธุมิตรปวส.
8นาย สาโรจน์ สว่างวงศ์ปวส.
9นาย กันตพงศ์ ชฎามุขปวส.
10นาย อิทธิพัทธ์ สุดใจปวส.