เปเปอร์มาเช่ศิลปะไทยร่วมสมัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

งานศิลปะร่วมสมัยคือความหลากหลายของตัวชิ้นงาน ทั้งในด้านวัสดุ รูปแบบ แนวความคิด หลักการซึ่งมุ่งเน้นไปที่ตัวงานศิลปะเปเปอร์มาเช่ศิลปะไทยร่วมสมัยหุ่นผู้หญิงใส่ลวดลาย สร้างสรรค์ขึ้นจากวัสดุไร้ค่า และเป็นมลพิษทางสิ่งแวดล้อมแต่ถูกนำมาแทนค่าด้วยความงามทางเชิงช่างซึ่งดูมีคุณค่าและมูลค่า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.เป็นงานประเภทตั้งโชว์-ตกแต่งภายใน
2.เป็นหุ่นประกอบเพื่อโชว์เครื่องประดับ
3.งานศิลปะ body paint
เพื่อนำเศษโฟมที่ไม่ใช้แล้วกลับมาสร้างคุณค่าด้วยงานศิลปะ
เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของงานศิลปะที่สร้างสรรค์จากเศษโฟมและกระดาษเหลือใช้
เพื่อลดขยะและกำจัดเศษโฟมให้กลายเป็นของประดับ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นายกำพล ตรงเมธีศิลปกรรม
2นาง อรพิน สืบทิมศิลปกรรม
3นาย กมล สาริกานนท์ศิลปกรรม
4นาย สุรชิต ทะยะธงศิลปกรรม
5นาย พงษ์พิสิฐ ขันจันทร์แสงศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณริษญา จินดาปวส.
2นางสาว พรรณี แม่กู่ปวส.
3นางสาว เสาวนีย์ เบ่อเช่กู่ปวส.
4นางสาว ทรงอัปสร หมั้นเหมาะปวส.
5นาย ภานุวัชร นันตาปวส.
6นาย ธนากร สุจริตปวส.
7นางสาว ภัคจิรา โยธินประดับชัยปวส.
8นาย ปนพงษ์ อินตาพรมปวส.
9นาย ณัฐเกียรติ ศรีสมุทรปวส.
10นาย กิตติธร ลาอุ่นปวส.