ผงน้ำพริกไส้อั่วเสริมลำไยอบแห้งสีทองกึ่งสำเร๊จรูป

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การศึกษาผลิตภัณฑ์ผงน้ำพริกไส้อั่วเสริมลำไยอบแห้งสีทองกึ่งสำเร็จรูป มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณที่เหมาะสม ของผงลำไยอบแห้งสีทองในผลิตภัณฑ์ผงน้ำพริกไส้อั่วเพื่อศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผงน้ำพริกไส้อั่วเสริมลำไยอบแห้ง สีทองกึ่งสำเร็จรูปเพื่อเปรียบเทียบสูตรน้ำพริกไส้อั่วต้นตำรับและสูตรผงน้ำพริกไส้อั่วเสริมลำไยอบแห้งสีทองกึ่งสำเร็จรูป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงน้ำพริกไส้อั่วเสริมลำไย อบแห้งสีทองกึ่งสำเร็จรูปโดยใช้เกณฑ์ 5 Point Hedonic Scaleวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSSผลของการศึกษาการ ยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผงน้ำพริกไส้อั่วเสริมลำไยอบแห้งสีทองกึ่งสำเร็จรูปโดยทำการทดสอบกับผู้บริโภค จำนวน 50 คนส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาปริญญาตรีให้ความเห็นตรงกันว่าผลิตภัณฑ์ผงน้ำพริกไส้อั่วเสริมลำไยอบแห้งสีทอง กึ่งสำเร็จรูปในการเสริมลำไยอบแห้งสีทองในปริมาณที่20กรัมมากที่สุดและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผงน้ำพริกไส้อั่วเสริมลำไยอบแห้งสีทองกึ่งสำเร็จรูปสามารถเก็บรักษาได้นานประมาณ3-7เดือนโดยเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องซึ่งมี คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์ผงน้ำพริกไส้อั่วเสริมลำไยอบแห้งสีทองกึ่งสำเร็จรูป พัฒนาโดยการนำลำไยอบแห้งสีทองซึ่งเป็นวัตถุดิบพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่นทั่วไปในภาคเหนือ นำมาต่อยอดโดยพัฒนาไส้อั่วและนำมาต่อยอดโดยพัฒนางานอาหารให้มีความหลากหลายในรสชาติของอาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สามารถนำไปสร้างงานอาชีพนอกจากนี้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับผู้ที่มีความสนใจ นอกจากนี้ยังคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการของลำไย
1 พัฒนาความรู้และทักษะทางด้านอาหาร
2 ได้สูตรผงน้ำพริกไส้อั่วเสริมลำไยอบแห้งสีทองกึ่งสำเร็จรูป ที่เป็นมาตรฐานตามความพึงพอใจของผู้ปริโภค จำนวน 1 สูตร
3 เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ปนัดดา พึ่งศิลป์คหกรรม
2นาง สุรีย์ ทองกรคหกรรม
3นาย อนุพล บุญศรีคหกรรม
4นางสาว ปิยะมาศ สั่งสอนคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว มยุรีย์ เมอโป๊ะกู่ปวส.
2นาย พงศ์พัฒน์ อุดมทอสกุลปวส.