เทียนหอมธรรมชาติ

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันกลิ่นภายในบ้านถูกจัดเป็นปัญหาสำคัญซึ่งทางแต่ละบ้านไม่ว่าปัญหากลิ่นคาวอาหาร กลิ่นสาบของสุนัข และกลิ่นอื่นๆอีกมากมาย ทำให้ในบ้านเกิดปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นเพิ่มมากขึ้น จึงมีนักลงทุนหลายคนสนใจในเรื่องของสเปรย์ดับกลิ่มมากขึ้น นักเรียน นักศึกษาจึงสนใจที่จะออกแบบสิ่งประดิษฐ์ทดลอง และหาประสิทธิภาพของเปลือกส้มให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน มีความปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อมมาทำการวิจัยและทดลองในครั้งนี้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ช่วยในการระงับกลิ่นอันพึ่งประสงค์
2. ใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องตลาด
1 ทำให้ทราบประโยชน์ของเปลือกส้ม
2 ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมาย ในการซื้อของตกแต่ง เพราะได้จากวัสดุธรรมชาติ
3 ไม่เกิดอาการแพ้หรือระคายเคือง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุภาพันธ์ เชื้อหนองโปร่งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง ทัศนีย์ สังข์เมืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง จิราภรณ์ กนกมหกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วิภาภรณ์ ภูถาวรปวช.
2นางสาว ภัทรียา มีอุ่นปวช.
3นางสาว เกตน์สิรี ดีอ่วมปวช.