ลูกตุ้มคลายเส้น (Pendulum Massage)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ปัจจุบันกลุ่มโรคออฟฟิตซินโดรมเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งจะมีอาการปวดนิ้วมือ นิ้วชา จนกลายเป็นนิ้วล็อก อาการเหล่านี้เกิดจากการทำงานเกี่ยวกับการพิมพ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ การใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานๆ หรือแม้แต่การใช้นิ้วหิ้วของทุกๆ วัน เราจึงนำวิธีการของชาวบ้านแต่โบราณมาประยุกต์ใช้ในการบำบัดอาการปวดนิ้วมือ โดยการนำเส้นพลาสติกที่ใช้รัดกล่องตัดเป็นเส้นเล็กๆ ตามยาว แล้วสานออกมาเป็นรูปคล้ายปากงูมีความยาว 4-5 นิ้ว ความกว้างตามแต่นิ้วมือที่สวมได้ ส่วนปลายที่เหลือเรานำบุหงามาตกแต่งเพื่อให้เกิดความสวยงามและมีกลิ่นหอมขณะที่บริหารนิ้ว ทั้งยังช่วยเพิ่มความรู้สึกผ่อนคลายได้อีกด้วย คุณสมบัติช่วยคลายเส้นนิ้วและเส้นแขนที่เกิดความเมื่อยล้าจากการทำงานได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ช่วยคลายเส้นนิ้วและเส้นแขนที่เกิดความเมื่อยล้าจากการทำงานได้
- ได้ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
- ช่วยลดภาวะอาการปวดตามข้อนิ้วมือ และอาการชาตามนิ้วมือและแขน
- ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย
- เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาทักษะในการประดิษฐ์ชิ้นงานต่างๆ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จุรีรัตน์ วิเศษศรีคหกรรม
2นาย มานะ สุภาผลคหกรรม
3นาง ขนิษฐา รอดพงษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ชนัญชิดา ทำเลดีอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พิมตะวัน จิตเป็นสุขปวช.
2นางสาว มนัสวัลย์ ประมาพันธ์ปวช.
3นางสาว ศศินา ม่วงดีปวช.
4นาย รัตติพงษ์ เหมือนแย้มปวช.