ระบบเตือนภัยด้วย IOT

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สิทธิชัย กลมเกลี้ยงอุตสาหกรรม
2นางสาว ภารดี ชูมณีอุตสาหกรรม
3นาย วสันต์ บัวทองอุตสาหกรรม
4นาย ณภัทร ไม้แก้วอุตสาหกรรม
5นาง พรรนิภัทร วังบุญคงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภาณุพงศ์ คงแก้วปวช.
2นางสาว เจนิเฟอร์ บูซัวร์ปวช.
3นาย อุทัย ไชรักษาปวส.
4นาย ณัฐพงศ์ รัตนคำปวส.
5นาย ชาคริต ไกรแก้วปวส.

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น เช่น โทรศัพท์มือถือ ยานพาหนะ ที่มีการพัฒนาให้ฉลาดและอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ แนวคิด IOT หรือ Internet of Things จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้อุปกรณ์รอบตัวสามารถทำงานเชื่อมต่อและควบคุมได้อย่างอัจฉริยะ ทำให้การใช้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น สิ่งประดิษฐ์เรื่องระบบเตือนภัยด้วย IOT อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งสำหรับครัวเรือน จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและสร้างอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งสำหรับที่อยู่อาศัย โดยมีขอบเขตการวิจัยคือ 1. แจ้งเตือนการเข้าออกประตูบ้านเมื่อไม่อยู่บ้าน 2 ตรวจสอบการรั่วไหลของแก๊ซ และ เกิดเปลวไฟ 3 ควบคุม การเปิด - ปิดไฟฟ้า ภายในบ้าน 4 ตรวจสอบอุณหภูมิ ภายในบ้าน 5 ตรวจจับฝุ่นละออง การตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ภายในบ้านพักได้ผ่านทาง แอป Blynk และแอป Line

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้ เซนเซอร์ ช่วยในการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของครัวเรือน โดยมีค่าใช้จ่ายถูก ทำงานได้รวดเร็ว
ช่วยลด ภาระค่าใช้จ่ายในการสูญเสียทรัพย์สินจากการลักขโมย และเกิดอัคคีภัย ในบ้านเรือน