ราวตากผ้าไม่กลัวฝน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว แคทรียา ชวฤทธิ์อุตสาหกรรม
2นาย ไพรวัลย์ ศักดิ์ใหญ่อุตสาหกรรม
3นาย สถาวร ใจจุมปาอุตสาหกรรม
4นาย ภานุวัฒน์ พื้นอินต๊ะสีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย หัสกรณ์ แก้วดีปวช.
2นาย พลากร จันทร์เพ็งปวส.

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำงานของระบบสั่งการผ่านระบบออนไลน์ นำความรู้ประยุกต์ออกแบบสร้างราวตากผ้าไม่กลัวฝน พร้อมทั้งหาประสิทธิภาพการการทำงานและความพึงพอใจของผู้ใช้ราวตากผ้าไม่กลัวฝน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนทั่วไปที่อาศัยในเขตพื้นที่ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังวัดเชียงราย จำนวน 30 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือทีใช้ในงานวิจัยได้แก่แบบประเมินประสิทธิภาพการทำงาน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้ราวตากผ้าไม่กลัวฝน โดยใช้วิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้องและใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานและส่วนแบี่ยงเบนมาตรฐาน จากผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน โดยทำการทดลองการใช้งาน 5 ครั้ง แบ่งเป็นการทำงานขณะฝนตกและขณะฝนหยุดตก พบว่า การทำงานของเซนเซอร์ส่งผลให้มอเตอร์ทำงานปกติทั้ง 5 ครั้ง และการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน พบว่า มีความพึงพอใจต่อการใช้งานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.52

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ทำการเปิดปิดผ้ากันฝนอัตโนมัติ โดยใช้เซนเซอร์ในการสั่งการมอเตอร์ให้ทำงาน และมีการแจ้งเตือนสถานะผ่านแอพพลิเคชันไลน์ เมื่อฝนตกผ้ากันฝนจะปิดเพื่อไม่ให้เครื่องนุ่งห่มที่ตากไว้โดนฝน และเมื่อฝนหยุดตกผ้าที่ปิดอยู่จะถูกเปิดออกอัตโนมัติ
1. ได้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของของบอร์ดสมองกลฝังตัว
2. ได้แนวคิดที่มีเหตุมีผล ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และนำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวติ้งไปประยุกต์สร้างชิ้นงานเพื่อก่อประโยชน์และอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันต่อไป
3. การบูรณาการด้านความรู้ในการปฏิบัติงานก่อสร้าง นำมาสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนได้จริง
4. ลดค่าใช้จ่าย เวลา ความเสียหาย หรือผลกระทบต่างๆที่ตามมา จากสภาพอากาศที่แปรปรวน