อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิสำหรับเด็กและผู้บกพร่องทางการสื่อสาร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พงศ์ชาญ ว่องวิวัฒน์ไวทยะอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐพงศ์ ยุติมิตรปวช.
2นาย เปรมศักดิ์ แย้มประยูรปวส.
3นาย ธวัชชัย ทองมีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิสำหรับเด็กและผู้บกพร่องทางการสื่อสารจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครูหรือผู้ปกครองในการคัดแยกเด็กออกจากกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากเด็กเล็กมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำจึงมีโอกาสป่วยได้บ่อยโดยเฉพาะโรคติดต่อที่สำคัญและพบบ่อย ได้แก่ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โรคหวัด ซึ่งพบบ่อยในเด็กและเสี่ยงต่อการเป็นโรคแทรกซ้อน คณะผู้จัดทำจึงได้คิดอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิสำหรับเด็กและผู้บกพร่องทางการสื่อสารเพื่อความถูกต้องและแม่นยำในการคัดกรองภาวะไข้ในเด็กได้เป็นอย่างดี เมื่อเทียบกับการวัดด้วยปรอททางรักแร้ ทำให้ลดระยะเวลาในการวัดอุณหภูมิ ซึ่งมีผลดีต่อผู้ป่วยเด็กและผู้ปกครอง รวมถึงคุณครูด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การใช้งานอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิสำหรับเด็กและผู้บกพร่องทางการสื่อสาร สามารถตรวจแยกอุณหภูมิได้ 3 ระดับ คือ ไข้ต่ำ อุณหภูมิร่างกายอยู่ระหว่าง 37.0 ํc - 38.9 ํc ไข้ปานกลาง อุณหภูมิร่างกายอยู่ระหว่าง 38.9 ํc - 39.5 ํc และไข้สูง อุณหภูมิร่างกายมากกว่า 39.5 ํc
1. อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิสำหรับเด็กและผู้บกพร่องทางการสื่อสารสามารถคัดแยกเด็กออกจากกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสป่วยได้
2. อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิสำหรับเด็กและผู้บกพร่องทางการสื่อสารทำให้ลดระยะเวลาในการวัดอุณหภูมิร่างกาย