เครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าจากการเผาถ่าน

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

พลังงานทดแทนจากธรรมชาติเป็นทางเลือกที่กำลังได้รับความสนใจและเร่งพัฒนาการประยุกต์ใช้กันอย่างกว้างขวางซึ่งในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงได้มีการเผาถ่านจากกะลามะพร้าวทางคณะผู้จัดทำเกิดแนวคิดในการนำพลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาถ่านกะลามะพร้าวนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเป็นการนำความร้อนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเผาถ่านกะลามะพร้าวโดยนำมาเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้าซึ่งถือเป็นการนำพลังงานที่สูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ เครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าจากการเผาถ่านเหมาะกับการนำความร้อนมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การใช้งานเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าจากการเผาถ่านโดยทำการทดลองกับกะลามะพร้าว สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 14 โวลต์ 40 วัต 2 แอมป์ ต่อการเผาถ่านกะลามะพร้าว 1 รอบ และมีระยะเวลาในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเฉลี่ย 3 ชั่วโมง
1. เครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าจากการเผาถ่านที่สร้างขึ้นสามารถลดอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
2. สามารถนำความร้อนที่เกิดจากการเผาถ่านมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พงศ์ชาญ ว่องวิวัฒน์ไวทยะอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชนินทร จันทดีปวช.
2นาย สิริพงศ์ ซุยเลปวส.
3นาย สงกรานต์ ลาศนจันทร์ปวส.