อุปกรณ์นวดฝ่าเท้าจากผลปาล์ม 2

วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องนวดฝ่าเท้าจากผลปาล์ม ศึกษาประสิทธิภาพการใช้งาน และศึกษาความพึงพอใจของผู้รับการบริการเครื่องนวดฝ่าเท้าด้วยผลปาล์ม ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชน ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน 30 คน โดยใช้เครื่องมือ คือแบบประเมินการทำงานของ เครื่องนวดฝ่าเท้าด้วยผลปาล์ม และแบบประเมินหาความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์ของผู้รับการบริการจากการนวด ด้วยเครื่องนวดฝ่าเท้าจากผลปาล์มท โดยผู้ใช้อุปกรณ์เครื่องนวดฝ่าเท้าจากผลปาล์มมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การประดิษฐ์เครื่องนวดฝ่าเท้าจากผลปาล์มเกิดขึ้นมาจากผู้วิจัยมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้า จึงได้ศึกษาข้อมูลทาง
การแพทย์ พบว่าการยืนบนพื้นเอียง เพื่อยืดกล้ามเนื้อบริเวณน่องและเอ็นร้อยหวาย จะช่วยลดอาการเจ็บส้นเท้าได้
อีกวิธีหนึ่ง และประกอบกับพื้นที่ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร มีการปลูกปาล์มเป็นจำนวนมาก จึงได้
นำเอาผลปาล์มที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมาทำเป็นพื้นของเครื่องนวดฝ่าเท้า ช่วยนวดและกดจุดที่ฝ่าเท้า จะช่วยบรรเทา
อาการผิดปกติของร่างกายกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต และบรรเทาอาการเมื่อยของกล้ามเนื้อต่างๆ
ประโยชน์ของเครื่องนวดฝ่าเท้าจากผลปาล์ม คือ 1) นำหลักการสะท้อนกลับอวัยวะภายในในการนวดกดจุดฝ่าเท้า
มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบอุปกรณ์นวดฝ่าเท้าจากผลปาล์ม 2) เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยบริหารร่างกายในส่วนอื่น ๆ ได้
3) เป็นการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติ โดยเฉพาะผลปาล์มมาเพิ่มมูลค่าด้วยกระบวนการการออกแบบผลิตภัณฑ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิทยา ยวงนาคอุตสาหกรรม
2นาง จรินทร์ยา ยวงนาคพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย กฤติเดช พินชนะอุตสาหกรรม
4นางสาว นุศนิยาพร สีละสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อรจิรา ชำนาญปวช.
2นางสาว รัตนภัสร์ สงสกุลปวช.
3นางสาว อารียา แซ่อึ้งปวช.
4นางสาว สุจิตตรา คุ้มรักษ์ปวส.
5นางสาว อรวรรณ เสียมศักดิ์ปวส.
6นางสาว จิราพร ปาระวงษ์ปวส.
7นาย ชนพัฒน์ คชโอสถปวส.