การพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมปลานิลเบตงเสริมผักนํ้า

วิทยาลัยการอาชีพเบตง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

คณะผู้จัดทำ ทำการศึกษาการพัฒนาแหนมปลานิลผักน้ำ ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์แหนม เพื่อเพิ่มทางเลือกแก่ผู้บริโภค ส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในพื้นที่อำเภอเบตง และการแปรรูปวัตถุดิบที่มีในพื้นที่่ เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมเชิงพาณิชย์ต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-เป็นการแปรรูปและถนอมอาหาร โดยนำเนื้อปลานิลในพื้นที่อำเภอเบตง มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แหนมเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการโดยการเสริมผักนํ้าเบตง เหมาะสำหรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้บริโภชที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ใหญ่
อีกทั้งแหนมปลานิลยังนำไปประกอบอาหารได้อีกหลากหลายเมนู เช่น ข้าวผัดแหนมปลา แหนมทรงเครื่อง แหนมนึ่ง แหนมทอดรับประทานคู่กับผักเคียง
-เพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบในพื้นที่เบตง
-เพิ่มความหลากหลายในการเลือกบริโภคของผู้บริโภค
-เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์แหนม
-สร้างอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเบตง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อภิสิทธิ์ ตุ้งโรจน์คหกรรม
2นาย สอและ เจ๊ะแวคหกรรม
3นางสาว อิสนาวาตี อาแวคหกรรม
4นางสาว รุสนีรา การีสามัญ
5นางสาว นิชนันท์ เบ็ญญามาลูกจ้างทั่วไป

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อรัญญา ศรีจัดปวส.
2นางสาว อัมพร แซ่เล่าปวส.
3นาย จงรักษ์ สมบัติทองปวส.
4นาย ภัคพล แซ่ท่องปวส.
5นาย ภาณุพงศ์ โอพั่งปวส.