เครื่องแจ้งเตือนผู้ป่วยล้มผ่านระบบIOT

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อับดุลเลาะ หะยีวามิงอุตสาหกรรม
2นางสาว อานุสสรา นิเวศบุษบงอุตสาหกรรม
3นาย สันติภาพ มะสะอุตสาหกรรม
4นาย อนุพนธิ์ โกตันอุตสาหกรรม
5นางสาว ปัณณวิชญ์ จุติโชติกานต์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วันอัรฟีนย์ หะยีสะมาแอปวช.
2นาย มูฮัมหมัดอับดุลการีม อีแตปวส.
3นางสาว ศรัณภัทร โพธิ์ทองปวส.
4นาย กุสรี ตูแวลอปวส.
5นาย คารม ธันวัฒนากรปวส.

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น การนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ได้รับข้อมูลอย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการแจ้งเตือนสำหรับการเฝ้าระวังผู้ป่วย คนชรา ที่มีความเสี่ยงจากการล้ม ดังนั้นผู้วิจัยจึงคิดค้นระบบติดตามและแจ้งเตือนข้อมูล ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU ในการรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์วัดความเร่ง โดยสามารถดูข้อมูลได้จากโทรศัพท์มือถือ และสามารถแจ้งเตือนผ่าน LINE ได้ด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องติดตามและแจ้งเตือนผู้ป่วยล้มผ่านระบบIOT ใช้เซ็นเซอร์วัดความเร่ง ในการเฝ้าระวังผู้ป่วย คนชราที่มีความเสี่ยงจากการล้ม โดยมีข้อความแจ้งเตือนส่งผ่านเข้าโทรศัพท์มือถือ
1. ทำให้เกิดความรวดเร็วในการเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยเวลาเกิดอุบัติเหตุ
2. เมื่อผู้ป่วย คนชรา ได้รับอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มจะได้รับสัญญาณเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ