แอปพลิเคชั่นอุปกรณ์เครือข่าย

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ในการศึกษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นเนื้อหาเบื้องต้นทั่วไปที่นักเรียนต้องศึกษาพื้นฐาน สมาชิกในกลุ่มจึงเห็นความสำคัญของเนื้อหาโดยรวบรวมข้อมุลแล้วใช้ App inventor นำเสนอข้อมูลระบบเครือข่ายที่สามารถใช้งานได้บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ระบบปฏิบัติการ Android และสามารถเผยแพร่ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โดยใช้ MIT Application มาใช้งานได้บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ระบบปฏิบัติการ Android แล้วนำเสนอข้อมูล
ระบบเครือข่าย
1.MIT Application ระบบเครือข่าย ใช้งานบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android
2.เผยแพร่ MIT Application ระบบเครือข่าย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง โชติกานต์ กุดแก้วพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว จันธร ชุมศรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย อากรณ์ ดิษฐ์คล้ายพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อังคณา แดงเขียวปวช.
2นางสาว เอราวัณ ขวัญหนูปวช.
3นางสาว ดาริกา สุขแก้วปวช.