บ้านอุ่นใจไฮเทค ( Peace Of Mind Home High Tech )

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การวิจัย เรื่อง บ้านอุานใจไฮเทค ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบ้านไฮเทค และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบ้านไฮเทค และความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อบ้านไฮเทค ผลการวิจับ พบว่า ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการทำงานบ้านอุ่นใจไฮเทค โดยใช้ความทดสอบความแม่นยำของระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านและทดสอบความแม่นยำของระบบส่งข้อมูลแจ้งเตือน รวมทั้งทดสอบความแม่นยำของระบบกล้องสังเกตการณ์ รวมทั้งผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อบ้านอุ่นใจไฮเทค ไปใช้อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบ้านอุ่นใจไฮเทค มีคุณภาพ สามารถใช้งานได้จริง เป็นผลสะท้อนถึงความสำเร็จของการสร้างบ้านไฮเทค ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

บ้านอุ่นใจไฮเทค หมายถึง บ้านที่ได้นำหลักการของ Internet of Things (IoT) โดยการเชื่อมต่อระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้าในบ้าน และระบบแจ้งเตือนภัยต่างๆเข้ากับระบบอินเตอร์เน็ต โดยแบ่งออกเป็น 3 ระบบหลักๆคือ 1.ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในบ้านทั้งหมด 6 จุด และ2.ระบบแจ้งเตือนต่างๆผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนจำนวน 5 รายการแจ้งเตือน ได้แก่ แจ้งเตือนเมื่อมีจดหมายเข้า สวิตช์ร้องขอความช่วยเหลือ แจ้งเตือนอุณหภูมิในบ้าน แจ้งเตือนตรวจจับความเคลื่อนไหวในบ้าน และแจ้งเตือนแก๊สและควันไฟในบ้าน 3.ระบบกล้องตรวจการความปลอดภัยส่งสัญญาณภาพผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
งานวิจัยเรื่องบ้านอุ่นใจไฮเทค มีประโยชน์ คือ 1.บ้านอุ่นใจไฮเทคสามารถใช้งานได้จริง 2.ประชาชนที่ได้ใช้งานบ้านอุ่นใจไฮเทคมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ดานัส สบายใจอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จิรายุ ใจตรึกปวช.
2นาย ก้องเกียรติ กล่ำกล่อมจิตปวช.
3นาย ณัฐดนัย เหล่าเรืองปวช.
4นาย ต้นกล้า นามเดชปวช.
5นาย ตะวัน บุตรพันธ์ปวช.
6นาย นันทวัฒน์ อ่องวงค์ปวช.
7นาย วัชรากร ไทยอุดมทรัพย์ปวส.
8นาย ดนัย สืบเทศปวส.
9นาย ธีรพัฒน์ เสมอใจปวส.