ชุดอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ แสดงผลค่าความชื้นในดินบนแอพลิเคชั่น บริ้ง (BLYNK) พร้อมแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่น ไลน์ (LINE)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นพรัตน์ พัสสรสามัญ
2นาง ศิวรักษ์ บุญประเสริฐสามัญ
3นาย ชารินทร์ ลาฤทธิ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วิไล จิตชะนะปวส.
2นาย นพรัตน์ อำนวยโรจน์ภาคินปวส.
3นาย สิทธินนท์ วีระสิทธิ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ด้วยการดำรงชีวิตของคนในปัจจุบัน จะไม่มีเวลาดูแลสิ่งแวดล้อมรอบบ้าน หรือในชุมชนของตนเอง แต่ก็มีไม่น้อยถึงไม่มีเวลาแต่ยังพยายามทำให้สิ่งแวดล้อมเหล่านั้นดีขึ้นโดยการปลูกพืช เพื่อความร่มรื่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กลุ่มคนดังกล่าว คณะผู้จัดทำ จึงสร้าง ชุดอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ แสดงผลค่าความชื้นในดิน สั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตด้วยแอปพลิเคชั่น บริ้ง (Blynk) พร้อมแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่น ไลน์ (Line) ที่สามารถดูค่าความชื้นในดิน ในอากาศ ความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน ความเข้มแสง อุณหภูมิ โดยสั่งการผ่านเวปออนไลน์ ได้ทุกที่ทุกเวลา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชุดอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้อัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็ปเล็ตด้วยแอปพลิเคชั่น บริ้ง (Blynk) พร้อมแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่น ไลน์ (Line) และสั่งงานผ่านเวปออนไลน์ได้ทุกที่
ทราบถึงปริมาณความชื้นในดินของต้นไม้ที่ปลูกว่ามีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของต้นไม้หรือไม่ และสามารถให้รดน้ำต้นได้ เมื่อปริมาณความชื้นในดินน้อยกว่าที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ สามารถดูค่าความชื้นในดิน ในอากาศ ความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน ความเข้มแสง อุณหภูมิ โดยสั่งการผ่านเวปออนไลน์ ได้ทุกที่ทุกเวลา