โต๊ะเก้าอี้อเนกประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วันพิมพ์พร บูเอียดอุตสาหกรรม
2นางสาว พรสุดา ประกายทองอุตสาหกรรม
3นางสาว เกปรียา น้อมอ่อนศรีอุตสาหกรรม
4นาย ประทีป นพรัตน์อุตสาหกรรม
5นางสาว ปณิดา วัชรจินดาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อรรถพล เกตรักทองปวช.
2นาย เศรษฐพงศ์ จินดารัตน์ปวช.
3นาย วิรัช สุวรรณชาตรีปวส.
4นาย ศิริชัย ชัยวรรณวุฒิปวส.
5นาย ชูติชัย ช่วยแก้ววัฒนาปวส.
6นาย ฉัตรพัฒน์ เปรมชูเกียรติปวส.
7นาย นิติธร บุญนาปวส.
8นาย ธีระพล พิมพิลาปวส.
9นาย นัฐวุฒิ เซลอัฟซันปวส.

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การสร้างโต๊ะเก้าอี้อเนกประสงค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโต๊ะเก้าอี้อเนกประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของโต๊ะเก้าอี้อเนกประสงค์และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้โต๊ะเก้าอี้อเนกประสงค์ โดยมีขอบเขตคือสามารถชาร์ตไฟให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ และสามารถพับเปลี่ยนรูปแบบเป็นโต๊ะพร้อมเก้าอี้และเก้าอี้แบบโซฟาได้ โดยใช้ตารางการหาประสิทธิภาพและการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นปวช.3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จำนวน30คน จากผลการทดลองพบว่าโต๊ะเก้าอี้อเนกประสงค์สำรองพลังงานสามารถใช้งานได้จริงและโต๊ะเก้าอี้อเนกประสงค์สำรองพลังงาน อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.90, S.D. = 0.40) ข้อที่ได้มากที่สุด คือ วัสดุมีความแข็งแรงและการชาร์ตสามารถใช้งานได้จริง (ค่าเฉลี่ย = 4.45) ข้อที่ได้น้อยที่สุด คือ น้ำหนักมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 3.67)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ประโยชน์ของโต๊ะเก้าอี้อเนกประสงค์ สามารถชาร์ตแบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นโต๊ะเก้าอี้อเนกประสงค์ที่สามารถประหยัดพื้นที่ได้โดยการพับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานเป็นเก้าอี้โซฟาได้
โต๊ะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่น พอร์ต USB จ่ายไฟ 5 V และปลั๊กสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า 220 V โต๊ะสามารถเคลื่อนย้ายได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน และสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในโต๊ะได้ในที่ที่ไม่มีไฟฟ้า