ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากสระบุรี "ผ้าไทยวน"

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากสระบุรี “ผ้าไทยวน” มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ นักศึกษา หันมาสนใจในการประดิษฐ์สิ่งของด้วยมือและวัสดุจากท้องถิ่นเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ซึ่งสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมหารายได้ระหว่างเรียนได้ พร้อมยังมีการให้นักศึกษาวางแผนในการทำงานอย่างมีขั้นตอนเพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบมนงานที่ได้รับมอบหมาย โดยนำวัสดุจากท้องถิ่นเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดในการประดิษฐ์สิ่งของให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้ ใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ เกิดความรักความสามัคคี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากสระบุรี “ผ้าไทยวน”มีลักษณะเป็นกระเป๋าทำจากผ้าไทยวน ใช้เพื่อความสวยงามและยกระดับผ้าไทยวนให้มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ สร้างสรรค์ในการนำผ้าไทยวนมาแปรรูปในรูปแบบต่างๆอีกทั้งยังไดส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เข้าถึงกับยุคสมัย
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากสระบุรี “ผ้าไทยวน” สามารถใช้งานได้จริง มีเอกลักษณะที่เด่นชัด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว รัชนก แสนพลเมืองศิลปกรรม
2ดร. สุวรรณา สุ่มเนียมศิลปกรรม
3นาย จีรันธัช สินพลจันทร์ศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศิริประภา ทวิมังสะปวส.
2นาย พงศกร สังข์สินธ์ปวส.
3นาย ธาม สร้อยระย้าปวส.
4นางสาว ณัฐธิดา คำมีปวส.
5นาย เศรฐวุฒิ นะจะคุณปวส.