แบบจำลองหมู่บ้านปลอดภัย

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงการวิจัยแบบจำลองหมู่บ้านปลอดภัย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบควบคุมอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าสำหรับบ้านพักในหมู่บ้านในระยะทางไกลด้วย Smart Phoneใน ซึ่งปัจจุบันมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบการแจ้งเตือนที่อยู่ภายในบ้านพัก เป็นแบบแสดงสถานะให้เห็น ณ ตำแหน่งที่ผู้ใช้สามารถมองเห็น และจับต้องได้ ผู้ประดิษฐ์จึงมีแนวคิดใช้ โทรศัพท์ประเภท Smart Phone ที่มีทั้งอินเตอร์เน็ต และแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์นั้นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบแจ้งเตือนภัยภายในบ้านพักอาศัย ของบ้านพักอาศัยในหมู่บ้านนั้นๆ ที่สามารถเปิด หรือปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า และแจ้งเตือนภัยในโทรศัพท์ประเภท Smart Phone เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน หมดปัญหาในการลืมปิด หรือการเปิดทิ้งไว้ และปกป้องทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น ผลของโครงการ ปรากฏว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.30)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถควบคุมระยะทางไกล และระบบแจ้งเตือนในระยะไกลที่แม่นยำ ให้กับผู้ดูแลและเจ้าของบ้าน
1. สามารถควบคุมอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าสำหรับบ้านพักของหมู่บ้านในระยะทางไกลด้วย Smart Phone
2. สามารถแจ้งเตือนภัยสำหรับบ้านพักภายในหมู่บ้านในระยะทางไกลด้วย Smart Phone

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พงศธร บุญศรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว จุฑาพร สุขนิตย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง รัชนีกร สังข์เลื่อนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อมรวิชญ์ อาจไพรินทร์ปวช.
2นาย ธนพล ซ้ายเซี้ยปวช.
3นาย กันตภณ ธนาวุฒิปวช.
4นาย เกตน์ดนัย คำปล้องปวช.