ทุ่นลอยน้ำโซล่าเซลล์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุภาพ ทองโออุตสาหกรรม
2นาง อรอุมา ทองโออุตสาหกรรม
3นาย บุญฤทธิ์ ทองโออุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภูหรินทร์ วรรณะปวช.
2นาย สุรสิทธิ์ ไชยจุติปวช.
3นาย กฤษฎา เกิดสมกาลปวช.
4นาย พงศกร ไชยจุติปวส.
5นาย ธีรัตม์ มณีรัตน์ปวส.
6นาย ณรงค์ฤทธิ์ พูลสวัสดิ์ปวส.
7นาย จตุรงค์ เฟื่องฟุ้งปวส.
8นาย วัชรินทร์ จินวรรณปวส.
9นางสาว รุ่งระวี ธรรมณีปวส.
10นาย ณัฐพล ศิริรักษ์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดจัดทำทุ่นลอยน้ำโซล่าเซลล์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง และ ไม่มีไฟฟ้าใช้งาน เพื่อช่วยบรรเทาให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติ เช่น หุงข้าว ต้มน้ำร้อน ปรุงอาหารโดยใช้ไฟฟ้า ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ ชาร์จแบตเตอรี่ไฟฉาย ต่อหลอดไฟแสงสว่าง และในยามสถานการณ์ปกติทุ่นลอยน้ำโซล่าเซลล์ยังเป็นแหล่งพลังงานทดแทนให้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ทุ่นลอยน้ำโซล่าเซลล์ หมายถึง ชุดอุปกรณ์ที่สามารถลอยน้ำได้มีแผงโซลาเซลล์ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงและนำพลังงานไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ สามารถนำไปใช้งานได้ทั้งไฟฟ้ากระแสตรง หรือผ่านอุปกรณ์แปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ มีไฟกระพริบ ไฟส่องสว่าง และชุดควบคุมสำหรับนำพลังงานไฟฟ้าไปใช้งานกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้
ทุ่นลอยน้ำโซล่าเซลล์ช่วยบรรเทาให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมขัง หรือภัยพิบัติอื่นๆ ทำให้ไม่มีไฟฟ้าใช้งาน สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ เช่น หุงข้าว ต้มน้ำร้อน ปรุงอาหารโดยใช้ไฟฟ้า ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ ชาร์จแบตเตอรี่ไฟฉาย ต่อหลอดไฟแสงสว่าง และเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปตามบ้านเรือนในยามสภาวะปกติ