Memory คาร์แคร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุทธดา เมืองเสนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย สมชาย ดำสง่าพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง กนกขวัญ ลืมนัดพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย นพรัตน์ ดำรงศิลป์อุตสาหกรรม
5นาย ธีรทัต สื่อสุวรรณอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนโชติ หุณะปุญะปวช.
2นาย สัมฤทธิ์ อ่ำสกุลปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

สืบเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีรถยนต์ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นทุกปี และการใช้บริการคาร์แคร์มีการใช้บริการบ่อยมากขึ้น คณะผู้จัดทำจึงคิดค้นโปรแกรมที่สามารถเก็บข้อมูลการใช้บริการของลูกค้า และสามารถสรุปรายรับแต่ละเดือน และทำให้คาร์แคร์มีระบบสารสนเทศที่น่าเชื่อถือ ค้นหาข้อมูลได้ง่าย คณะผู้จัดทำจึงจัดทำโปรแกรมนี้ขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. จัดเก็บข้อมูลการใช้บริการคาร์แคร์
2. ค้นหารายชื่อผู้ใช้บริการ
3. ข้อมูลการใช้บริการสามารถไปสรุปเป็นรายรับของสถานประกอบการได้
4. สถานประกอบการมีข้อมูลลูกค้าที่เป็นจริงเเละน่าเชื่อถือ
1. สถานประกอบการมีข้อมูลลูกค้า
2. สถานประกอบการสามารถทำการตลาดได้เช่น ใช้บริการ 10 ครั้ง ฟรี 1 ครั้ง โดยมีระบบจัดเก็บข้อมูลที่ดี
3. สามารถนำข้อมูลการใช้บริการสามารถไปสรุปเป็นรายรับของสถานประกอบการได้
4. สถานประกอบการมีข้อมูลลูกค้าที่เป็นจริงเเละน่าเชื่อถือ
5. สรุปยอดรวมรายรับเป็นรายวัน
6.สรุปยอดรวมรายเดือน