ชุดสาธิต เครื่องควบคุมระบบการให้น้ำในสวนลำไยอัตโนมัติและควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วัชระ มหาวรรณอุตสาหกรรม
2นาย วีระยุทธ อินต๊ะยศอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตติกรณ์ ชุมเชิงปวช.
2นาย ภูมิรพี จินนะปวช.

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

จากปัญหาการดูแลการให้น้ำของเกษตรกรสวนลำไย คณะผู้จัดทำโครงการจึงมีแนวคิดในการสร้าง ชุดสาธิตเครื่องควบคุมระบบการให้น้ำในสวนลำไยอัตโนมัติและควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน ออกแบบมาเพื่อใช้ควบคุมระบบการรดน้ำภายในส่วนลำไย ทำให้เกิดความสะดวกไม่ต้องเสียเวลาในการให้น้ำสวนลำไยและช่วยลดการใช้แรงงานของเกษตรกร โดยสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องได้ 3 แบบ คือ 1.ควบคุมระบบปิด-เปิดไฟฟ้าด้วยมือ 2.ควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ไมโรคอนโทรลเลอร์ควบคุมระบบการทำงาน 3.ควบคุมแบบไร้สายผ่านผ่านสมาร์ทโฟน โดยแสดงผลการทำงานของระบบผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ชุดสาธิตฯ สามารถควบคุมระบบปิด-เปิดไฟฟ้าด้วยมือได้
2.ชุดสาธิตฯ สามารถควบคุมแบบอัตโนมัติ โดยใช้ไมโรคอนโทรลเลอร์ควบคุมระบบการทำงานได้
3.ชุดสาธิตฯ สามารถควบคุมแบบไร้สายผ่านผ่านสมาร์ทโฟน โดยแสดงผลการทำงานของระบบผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนได้
1. ช่วยอำนวยความสะดวกทั้งด้านแรงงานเกษตรกรและเวลา ในการให้น้ำสวนลำไย
2. ได้เครื่องต้นแบบ ในการเผยแพร่การใช้เทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย ควบคุมระบบการให้น้ำในสวนลำไย หรือแปลงเกษตรทั่วไป