เครื่องแสดงผลสภาวะผู้ป่วยติดเตียงควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ผ่านแอปพลิเคชั่น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนูศักดิ์ อรุณไพรอุตสาหกรรม
2นาย ประเสริฐศักดิ์ ศิริภาพอุตสาหกรรม
3นาง ณัฐสิมา ตามสายลมอุตสาหกรรม
4นางสาว ภาวิณี ปานันตาอุตสาหกรรม
5นาย ฉัตรชัย โตวราธรรมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย บุณยกฤต รอดลีปวส.
2นาย ธนโชติ ท้วมลำยองปวส.
3นาย กรกฤษณ์ มาภักดีปวส.
4นางสาว จินดารัตน์ คงสมบูรณ์ปวส.
5นาย เกียรติศักดิ์ ท่องแจ้งปวส.
6นางสาว วัชรินทร์ จันทรเสนาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เรื่อง เครื่องแสดงผลสภาวะผู้ป่วยติดเตียงควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านแอปพลิเคชั่น มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครื่องแสดงผลสภาวะผู้ป่วยติดเตียง เพื่อศึกหลักการทำงานและความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องแสดงผลสภาวะผู้ป่วยติดเตียง คือ เมื่อผู้ใช้งานติดตั้งเครื่องแสดงผลสภาวะผู้ป่วยติดเตียงควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านแอปพลิเคชั่น ไว้บริเวณขาเตียง เครื่องจะทำงานตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย และแจ้งเตือนเป็นกราฟแสดงผลการเต้นของหัวใจ ทุกๆ 5 นาที ซึ่งจากผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องแสดงผลสภาวะผู้ป่วยติดเตียง มีระดับความพึงพอใจมาก การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สร้างเครื่องแสดงผลสภาวะผู้ป่วยติดเตียงควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ผ่านแอพพลิเคชั่น
2. ศึกษากระบวนการการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์
3. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องเครื่องแสดงผลสภาวะผู้ป่วยติดเตียงควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ผ่านแอพพลิเคชั่น
1. ได้รับความรู้จากการค้นคว้าและนำมาใช้งานจริงทางด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
2. เกิดการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนำมาประยุกต์ใช้งาน
3. สามารถให้ความรู้แก่ผู้สนใจและสามารถไปต่อยอดแนวคิดได้
4. รู้จักการทำงานของภาษา C และภาษา Java