ป้ายสัญญาณฉุกเฉิน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนูศักดิ์ อรุณไพรอุตสาหกรรม
2นาย สุทัศน์ ศุภนครอุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ต. อนุกูล เชื้อน้อยอุตสาหกรรม
4นางสาว ภาวิณี ปานันตาอุตสาหกรรม
5นาย ประเสริฐศักดิ์ ศิริภาพอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วัชรพงศ์ ยิ้มจันทร์ปวช.
2นาย ศิรสิทธิ์ อัตตะเปโมปวช.
3นางสาว อภิชญา สังข์ทองปวช.

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เรื่อง ป้ายสัญญาณจราจรฉุกเฉิน มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดอุบัติเหตุ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพป้ายสัญญาณจราจรฉุกเฉิน ซึ่งคณะผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ และตัววงจรFlash Corntroller ซึ่งการทำงานของเครื่องคือเราใช้ไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์จ่ายให้กับ ตัววงจรFlash Corntroller คณะผู้จัดทำจึงทำการทดสอบการทำงานของ ป้ายสัญญาณจราจรฉุกเฉิน แล้วในการทดสอบประสิทธิภาพป้ายสัญญาณจราจรฉุกเฉินประสิทธิภาพในการทำงานอย่างสมบูรณ์ไม่มีข้อผิดพลาดในขณะทำงาน ซึ่งโครงการเรื่อง ป้ายสัญญาณจราจรฉุกเฉิน สามารถทำงานได้ตามขอบเขตที่กำหนดและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ป้ายรูปสามเหลี่ยม หลอดLEDวงจรไฟกระพริบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
1.สามารถใช้ป้ายสัญญาณจราจรฉุกเฉินในกรณีรถเสียข้างทาง
2.ไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซ้อน
3.สามาถเตือนผู้ที่ขับขี่ที่สัญจรไปมาได้