ID Locker

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ในสภาพการดำรงชีวิตในปัจจุบันของมนุษย์ เมื่อไปใช้บริการตามสถานที่ต่างๆ ส่วนใหญ่มักพบปัญหาเกี่ยวกับการเก็บ สิ่งของและทรัพย์สินมีค่า ยกตัวอย่างเช่น การใช้บริการสระว่ายน้ำ จำเป็นต้องเก็บทรัพย์สินมีค่าไว้อย่างปลอดภัย แต่มักเกิดปัญหาบ่อยๆคือ ลืมกุญแจ กุญแจหาย เป็นต้น เนื่องจากพบปัญหาบ่อยจึงเกิดแนวคิดสร้างตู้เก็บของอัตโนมัติขึ้นมา โดยการใช้งานผ่านบัตรประชาชน โดยมีการออกแบบวงจรภายในเพื่อใช้ควบคุมการทำงานของตู้เก็บของ ที่รวบรวมระบบการทำงานต่างๆเข้ากันกับเครือข่ายของอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสมองกลฝังตัวรวมไปถึงแอปพลิเคชั่นที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้งานบริหารจัดการเข้ากับ ID LOCKERด้วยเหตุผลนี้จึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนา ID LOCKER ขึ้นเพื่อสั่งการและควบคุมด้วยสมองกล โดยมีบัตรประชาชนเป็นสื่อช่วยในการเปิด – ปิด แทนการเปิด-ปิดด้วยกุญแจ ทางคณะจึงร่วมประชุมหารือและได้ข้อสรุปว่าจะสร้างอุปกรณ์ที่สามารถสั่งการเปิด-ปิดแบบอัตโนมัติหากเจ้าของ ID LOCKER ลืมบัตรประชาชนหรือกรณีต่างๆ สามารถติดต่อผู้ดูแล ID LOCKER เพราะมีการเชื่อมโย่งระบบเข้ากับสมาร์ทโฟน สามารถค้นหาข้อมูลได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-การเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ดอาร์ดูโน Arduino สั้งการผ่านบัตรประชาชน
-มีแอปฟลิเคชั่น สำหรับ ผู้ดูแลตู้ ID LOCKER ผ่านแอปพลิเคชั่น(Android)
-ช่วยอำนวยความสะดวกในการสั่งเปิด-ปิดด้วยบัตรประจำตัวประชาชน
-สามารถค้นหาข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่น ID LOCKER ด้วยระบบ Android
-สามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนุวัฒน์ มณีพรหมอุตสาหกรรม
2นาย อรรถวุฒิ เจริญราศรีอุตสาหกรรม
3นาย บัณฑิต ผ่องโตอุตสาหกรรม
4นาง สมทรง คุปตะนาวินอุตสาหกรรม
5นาย ชูบุญเย็น คุปตะนาวินอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ทัศนัย หามาลีปวส.
2นางสาว ธีราพร สีสวัสดิ์ปวส.
3นางสาว ตะวัน สุขสมกิจปวส.