ระบบวัดปริมาณน้ำฝนในสวนยางพารา ผ่านระบบ IOT

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการวัดตรวจวัดปริมาณน้ำฝนจะต้องรอผลจากกรมอุตุนิยมวิทยา สถานีตรวจอากาศทางการเกษตรและส่วนกลาง หรือการเรียนการสอนในวิชาอุตุนิยมวิทยาส่วนใหญ่ ปริมาณน้ำฝนนับว่าเป็นข้อมูลอุทกวิทยาพื้นฐานที่สําคัญอย่างยิ่งในการวิเคราะห์ สถานการณ์น้ำของแต่ละพื้นที่ แสดงถึงความสมบูรณ์ความแห้งแล้ง และสภาวะน้ำหลากที่อาจเกิด ปัญหาน้ำท่วมตามมา จากปัญหาดังกล่าวมา จึงจำเป็นต้องทำการตรวจวัดปริมาณน้ำฝนแบบอัตโนมัติที่มีแหล่งกักเก็บพลังงานไฟฟ้าสำรองจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยไม่ต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟทั่วไปมีข้อดีคือการติดตั้งที่ไม่ยุ่งยาก มีความสะดวก ปลอดภัยและง่ายต่อการบำรุงรักษา ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสังคม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบวัดปริมาณน้ำฝนในสวนยางพาราแจ้งเตือนปริมาณน้ำฝนผ่านระบบ IOT ใช้เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำ ในการเฝ้าระวังปริมาณน้ำและใช้ระบบโซล่าเซลล์ในการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
1. สามารถใช้เครื่องวัดได้ในสวนต่าง ๆ เพื่อวัดปริมาณน้ำ
2. ได้เครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝนที่ใช้เตือนภัยในกรณีน้ำฝนมีปริมาณวิกฤ
3. ใช้งานพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากธรรมชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนุพนธิ์ โกตันอุตสาหกรรม
2นางสาว ปัณณวิชญ์ จุติโชติกานต์อุตสาหกรรม
3นาย อับดุลเลาะ หะยีวามิงอุตสาหกรรม
4นาย สันติภาพ มะสะอุตสาหกรรม
5นางสาว อานุสสรา นิเวศบุษบงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วันอัรฟีนย์ หะยีสะมาแอปวช.
2นาย วชิรวิทย์ ภักดีสงครามปวส.
3นางสาว วันวิสา ณะศรีปวส.
4นางสาว รุ่งตะวัน รังษีโกศัยปวส.
5นาย คารม ธันวัฒนากรปวส.