แชมพูกำจัดเหาจากใบน้อยหน่า

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะศึกษาผลิตภัณฑ์แชมพูกำจัดเหา Custard Apple Shampoo โดยทำการศึกษาใบน้อยหน่า มะกรูด และดอกอัญชัน เนื่องจากหาได้ง่ายตามธรรมชาติสามารถนำมาผลิตแชมพูได้เนื่องจากใบน้อยหน่า สามารถกำจัดเหาและทำให้ไข่ฝ่อ มะกรูดกำจัดรังแคและแก้คันหนังศรีษะ และดอกอัญชันช่วยทำให้ผมดกดำ โดยการทำผลิตภัณฑ์แชมพูกำจัดเหา Custard Apple Shampoo เมื่อถามแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Custard Apple Shampoo โดยกลุ่มตัวอย่าง 30 คน อยู่ในระดับปลานกลาง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

Custard Apple Shampoo หรือ แชมพูกำจัดเหา ที่ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ
ใบน้อยหน่า มีสรรพคุณในการกำจัดเหา ช่วยทำให้ไข่เหาฝ่อ และยังมีสมุนไพรอย่างอื่นมาเป็น ส่วนประกอบด้วย เช่น มะกรูดช่วยกำจัดรังแคแก้คันศีรษะแก้ผมแตกปลาย และอัญชันช่วยทำให้ผมดกดำเงางามมากขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สุดใจ เกตุเดชาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศิรินภา อุ่นเรือนปวช.
2นางสาว อาภรณ์ พิบูลย์ชัยปวช.
3นางสาว อติกานต์ เกษรบัวปวช.
4นางสาว ณิชาภา วาสนกมลปวช.
5นางสาว จินดารัตน์ ศรีชัยมูลปวช.
6นาย พลวัต ฉิมภาลีปวส.
7นางสาว ทิพรัตน์ ประเสริฐศรีปวส.
8นาย กรกฎ บุญเขียวปวส.
9นางสาว อนพัช สุทธิศักดิ์ปวส.